++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?
17.01.2018
• Пестим ценни суровини и природни ресурси
Събраните разделно отпадъци се рециклират и превръщат в нови продукти.

• Пестим енергия
За производството на нови продукти от рециклирани материали е необходимо значително по-малко енергия.

• Спасяваме природата
Колкото по-малко суровини извличаме от природата, толкова по-дълго запазваме чисти почвата, водата и въздуха.

• Намаляваме разходите за събиране, транспортиране и депониране на отпадъците. По-малко разходи – запазване размера на такса битови отпадъци.

• Намаляваме обема на депото за битови отпадъци. Разделно събраните отпадъци се преработват, а не отиват на депото.

ЗА ТОВА Е НЕОБХОДИМО:

1. Събирай в предоставения СИН контейнер тип Иглу само хартиени и картонени отпадъци като например:
• вестници и списания;
• празни кутии от сокове и мляко;
• кашони и други хартиени и картонени опаковки;
• картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
• хартиени торбички и чували.
Не събирай в контейнера тип Иглу:
• силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (например мазна кутия от пица, салфетка);
• хартии с нанесени специални покрития (например метални и пластмасови фолиа);
• всякакви други отпадъци, които не са хартиени (например санитарни материали).
Не поставяй в чувалите големи опаковки от велпапе и картон. След като ги сгънеш до максимално редуциране на обема, събирай ги на подходящи за целта места и ги предавай на екипа, ангажиран с разделното събиране.

2. Събирай в предоставения ЖЪЛТ контейнер тип Иглу само пластмасови и метални отпадъци от опаковки, като например:
• пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
• кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
• туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
• пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси;
• метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
• капачки от буркани и бутилки;
• стреч фолио и опаковъчно фолио.

В контейнера тип Иглу за разделно събиране на пластмаса и метал не събирай:
• блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества;
• домакински електроуреди и авточасти
• отпадъци, които не са пластмасови и метални.
Преди да предадеш пластмасовите опаковки:
- изпразни ги от съдържанието им и ги почисти
- смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги затвори с капачката.

3. Събирай в предоставения ЗЕЛЕН контейнер тип Иглу само стъклени отпадъци от опаковки:
• Бутилки от всякакъв вид и цвят;
• Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти.
• Буркани от всякакви храни;
В контейнер тип Иглу за разделно събиране на стъкло не събирай:
• Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
• Крушки и луминисцентни лампи;
• Стъкло от прозорци и огледала;
• Автомобилни стъкла.
Преди да предадеш стъклените опаковки:
- Махни капачките и тапите;
- Изпразни ги от съдържанието им и по възможност ги изплакни


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

РЕГЛАМЕНТ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” СВИЛЕНГРАД14.06.2019 г. - 16.06.2019 г.

Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.

Регламент на XIV национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка” 2019

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение за публикуван проект на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за приета нова Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съобщение до всички регистрирани земеделски стопани, които не са декларирали изплатените им през миналата година субсидии от ДФ”Земеделие”

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обяви и заповеди относно започнала процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 година

Съобщение за публикуван проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съобщение за изготвен проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Съобщение за изготвен проект за Изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Съобщение за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.