Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

https://www.livechatalternative.com/