Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация - Свиленград


  1. Досега използвали ли сте услугите на нашата администрация?

  2. Лесно ли се намира информация за нашата администрация и нейните услуги?

  3. Писмената информация-табла, формуляри и др. е:

  4. Каква допълнителна информация бихте желали да се постави на таблото?

  5. Информацията, която получихте от служителите в ЦАОГ е:

  6. Спазват ли се законовите срокове за извършване на административни услуги?

  7. Служителите в ЦАОГ/Дирекция/отдел са се отнесли към Вас:

  8. Как оценявате качеството на административното обслужване?

  9. Доволни ли сте от работното време в администрацията?

  10. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване?


https://www.livechatalternative.com/