Сайтът е в процес на обновяване!

Архив

Заповед №478/15.04.2020 г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед №478/15.04.2020 г. на Кмета на община Свиленград, ведно с Приложение №1, неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддване за отдаване под наем на части от недвижими имоти, включени в отделни обекти, находящи се в землище с. Чернодъб, общ. Свиленград