Сайтът е в процес на обновяване!

Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков и на Пенка Христова Кръстева - заинтересовани страни, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен планна Никола Михайлов Дянков и на

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Никола Михайлов Дянков и на Пенка Христова Кръстева -  заинтересовани страни, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен  подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.6 и на ПИ с идентификатор 65677.341.28 по КК на гр. Свиленград

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Велина Костова Дервенкова /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Велина Костова Дервенкова /заинтересована страна/, че е изготвен проект за  изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.20.1503 по КК на с. Кап. Андреево, община Свиленград

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Яни Христов Янев /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Яни Христов Янев /заинтересована страна/, че е изготвен проект за  изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.19.563 по КК на с. Кап. Андреево, община Свиленград

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков - заинтересована страна, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков - заинтересована страна, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.28 и на ПИ с идентификатор 65677.341.6 по КК на гр. Свиленград, м. „ Червената пръст...

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков от гр. Русе /заинтересована страна/, че е изготвен проект за подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков от гр. Русе /заинтересована страна/, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.6 и ПИ с идентификатор 65677.341.28 в м. „ Бялата пръст” по КК на гр. Свиленград...

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Марийка Атанасова Тодорова, че със Заповед № 1142/17.07.2019 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 65677.701.8351 по КК на гр.Свиленград…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „Даниели Инвест” ЕООД, ЕИК 204163146 /заинтересована страна/, че със Заповед №896/13.06.2019…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „Даниели Инвест” ЕООД, ЕИК 204163146 /заинтересована страна/, че със Заповед №896/13.06.2019 г. на Кмета на Община Свиленград е определен за спечелил публичен търг с явно наддване за отдаване под наем на част от недвижим общински имот – ЧОС, Обект №6-терен с площ 12.50 кв.м, находящ се…