Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков и на Пенка Христова Кръстева - заинтересовани страни, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен планна Никола Михайлов Дянков и на

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Никола Михайлов Дянков и на Пенка Христова Кръстева -  заинтересовани страни, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен  подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.6 и на ПИ с идентификатор 65677.341.28 по КК на гр. Свиленград

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Велина Костова Дервенкова /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Велина Костова Дервенкова /заинтересована страна/, че е изготвен проект за  изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.20.1503 по КК на с. Кап. Андреево, община Свиленград

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Яни Христов Янев /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Яни Христов Янев /заинтересована страна/, че е изготвен проект за  изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.19.563 по КК на с. Кап. Андреево, община Свиленград

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков - заинтересована страна, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков - заинтересована страна, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.28 и на ПИ с идентификатор 65677.341.6 по КК на гр. Свиленград, м. „ Червената пръст...

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков от гр. Русе /заинтересована страна/, че е изготвен проект за подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков от гр. Русе /заинтересована страна/, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.6 и ПИ с идентификатор 65677.341.28 в м. „ Бялата пръст” по КК на гр. Свиленград...

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Марийка Атанасова Тодорова, че със Заповед № 1142/17.07.2019 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 65677.701.8351 по КК на гр.Свиленград…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „Даниели Инвест” ЕООД, ЕИК 204163146 /заинтересована страна/, че със Заповед №896/13.06.2019…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „Даниели Инвест” ЕООД, ЕИК 204163146 /заинтересована страна/, че със Заповед №896/13.06.2019 г. на Кмета на Община Свиленград е определен за спечелил публичен търг с явно наддване за отдаване под наем на част от недвижим общински имот – ЧОС, Обект №6-терен с площ 12.50 кв.м, находящ се…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че със Заповед №1123/15.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ VІ- 90 в кв. 20 по плана на с. Лисово, община Свиленград,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ІV- 90 в кв. 20 по плана на с. Лисово, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ животновъдна ферма”…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гергана Христова Тенева, Радко Георгиев Стефанов, Мика Тенева Якофова, Стефанка Георгиева…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гергана Христова Тенева, Радко Георгиев Стефанов, Мика Тенева Якофова, Стефанка Георгиева Аджиларска, Живка Георгиева Пърчева, Стефан Георгиев Стефанов, Диян Русев Денев, Радой Стоянов Желев, Златина Николова Желева, Светлозар Желев Стоянов, Зюмбюла Костадинова Димова, Георги Яковов Георгиев, Симеон Георгиев Танев, Цветан Нешев Цветков, Емилия Костадинова Гъркова ,…

https://www.livechatalternative.com/