Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Атанасов Вангелов и Румен Димитров Демирев – заинтересовани страни, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Атанасов Вангелов и Румен Димитров Демирев – заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ: ІХ-2564, VІІІ-2567, ІV-2565, ІІІ-2563, ІІ-2562 и Х-2559 кв. 140 по плана на гр. Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Роза Николова Петкова и Христо Маринов Маринов – заинтересована страна, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Роза Николова Петкова и Христо Маринов Маринов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 022060, находящ се в землището на с. Генералово, м.”Тополите”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Кичка Димитрова Тонева – Павлова заинтересована страна, заповед № 359/24.03.2009 г.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Кичка Димитрова Тонева – Павлова заинтересована страна, заповед № 359/24.03.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване на ПУП – план за застрояване на ПИ № 151065 в землището на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Станимир Павлов Атанасов – заинтересована страна, заповед № 545/13.05.2009 г. на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Станимир Павлов Атанасов – заинтересована страна, заповед № 545/13.05.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване на изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ-2666 в кв.156 по плана на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, заповед № 302/14.03.2009 г. на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, заповед № 302/14.03.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване на ПУП – план за застрояване на ПИ № 000259, ПИ № 000060 и ПИ № 000057 в землището на с. Генералово. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Танка Христева Михайлова – заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Танка Христева Михайлова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 372013, находящ се в землището на гр. Свиленград, м.”Червената пръст”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Оникова Маркова – заинтересована страна, заповед № 265/10.03.2009 г. на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Оникова Маркова – заинтересована страна, заповед № 265/10.03.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване изменение на ПУП – план за застрояване на УПИ V-943 и УПИ ІV-942 кв.41а по плана на гр. Свиленград и РУП на УПИ V-943 и УПИ VІ-944 кв.41а по…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Валентин Цветанов Станчев – заинтересована страна, заповед №266/10.03.2009 г. за одобряване…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Валентин Цветанов Станчев – заинтересована страна, заповед №266/10.03.2009 г. за одобряване изменение на ПУП – ПР на УПИ V-107, кв. 12 по регулационния план на с.Генералово. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от датата на настоящото съобщение…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Вангелова Лечева и др. – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Вангелова Лечева и др. – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 476001, находящ се в землището на гр. Свиленград, м.”Лозенски път”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая №…

https://www.livechatalternative.com/