Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Eлена Георгиева Дубарова - заинтересована страна, че със зап. № 1313/14.08.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Eлена Георгиева Дубарова - заинтересована страна, че със зап. № 1313/14.08.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.102.3 по КК на гр. Свиленград, м. „ Якъка”, като имотът се отрежда за „ съхранение, поддържане…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Добромирка Михайлова Бахарова от гр. Свиленград /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Добромирка Михайлова Бахарова от гр. Свиленград /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ІІІ – 1257 и УПИ ІV-1256 в кв. 98 по ПРЗ на гр. Свиленград

https://www.livechatalternative.com/