Архив

Във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 55/15.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград…

Във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 55/15.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград за учредяване на право на строеж върху поземлен имот, находящ се в гр.Свиленград и Протокол от 01.02.2019г. на комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ОБЯВЯВАМ на Георги Демирев Демирев, че е издадена Заповед…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина Андонова Колева, Йордан Стоянов Димитров, Галина Христова Иванова, Иван Тенев Иванов - заинтересовани страни, че със заповед № 1627/08.11.2018 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на ПУП - план за застрояване на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гергана Христова Тенева, Радко Георгиев Стефанов, Мика Тенева Якофова, Стефанка Георгиева…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гергана Христова Тенева, Радко Георгиев Стефанов, Мика Тенева Якофова, Стефанка Георгиева Аджиларска, Живка Георгиева Пърчева, Стефан Георгиев Стефанов, Диян Русев Денев, Радой Стоянов Желев, Златина Николова Желева, Светлозар Желев Стоянов, Зюмбюла Костадинова Димова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина Андонова Колева, Йордан Стоянов Димитров, Галина Христова Иванова, Иван Тенев Иванов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ І-1899, УПИ ІІ-1904, УПИ ІІІ-1905,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Атанас Димов Вангелов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Атанас Димов Вангелов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.701.9483 по КК на гр. Свиленград, като имотът се отрежда за „ жилищно строителство”. Проектът се намира в Общинска администрация…

Община Свиленград обявява на Мартин Ридван Шазаи, че е издадена Заповед №831/15.06.2018г. за анулиране на…

Община Свиленград обявява на Мартин Ридван Шазаи, че е издадена Заповед №831/15.06.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0006944 от 21.03.2018г. за извършено нарушение на чл.11, ал.2, т.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в…

Община Свиленград обявява на Мария Христова Дянкова, че е издадена Заповед №772/31.05.2018г. за анулиране на…

Община Свиленград обявява на Мария Христова Дянкова, че е издадена Заповед №772/31.05.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0006938 от 02.05.2018г. за извършено нарушение на чл.11, ал.2, т.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в…

Община Свиленград обявява на Ирина Благомирова Божилова, че е издадена Заповед №661/02.05.2018г. за анулиране на…

Община Свиленград обявява на Ирина Благомирова Божилова, че е издадена Заповед №661/02.05.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0005906 от 26.11.2017г. за извършено нарушение на чл.11, ал.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община…

Община Свиленград обявява на Мая Пеева Льондева, Величка Христова Атанасова, „ Топ Билд Комерс” ЕООД,…

Община Свиленград обявява на Мая Пеева Льондева, Величка Христова Атанасова, „ Топ Билд Комерс” ЕООД, Атанас Димитров Зорзопов, че е издадено разрешение за строеж № 158/28.11.2017 г. за обект “ Многофамилна жилищна сграда” в УПИ Х – в кв. 23 по ПРЗ на гр. Свиленград / ПИ с идентификатор 65677.701.617…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Владиславов Иванов – заинтересована страна, че със заповед № 58/15.01.2018…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Владиславов Иванов – заинтересована страна, че със заповед № 58/15.01.2018 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на ПУП - план за застрояване на УПИ ІV-, УПИ ІІІ и УПИ V кв.74 по ПРЗ на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ…

https://www.livechatalternative.com/