Сайтът е в процес на обновяване!

Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина Андонова Колева, Йордан Стоянов Димитров, Галина Христова Иванова, Иван Тенев Иванов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ І-1899, УПИ ІІ-1904, УПИ ІІІ-1905,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Атанас Димов Вангелов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Атанас Димов Вангелов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.701.9483 по КК на гр. Свиленград, като имотът се отрежда за „ жилищно строителство”. Проектът се намира в Общинска администрация…

Община Свиленград обявява на Мартин Ридван Шазаи, че е издадена Заповед №831/15.06.2018г. за анулиране на…

Община Свиленград обявява на Мартин Ридван Шазаи, че е издадена Заповед №831/15.06.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0006944 от 21.03.2018г. за извършено нарушение на чл.11, ал.2, т.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в…

Община Свиленград обявява на Мария Христова Дянкова, че е издадена Заповед №772/31.05.2018г. за анулиране на…

Община Свиленград обявява на Мария Христова Дянкова, че е издадена Заповед №772/31.05.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0006938 от 02.05.2018г. за извършено нарушение на чл.11, ал.2, т.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в…

Община Свиленград обявява на Ирина Благомирова Божилова, че е издадена Заповед №661/02.05.2018г. за анулиране на…

Община Свиленград обявява на Ирина Благомирова Божилова, че е издадена Заповед №661/02.05.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0005906 от 26.11.2017г. за извършено нарушение на чл.11, ал.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община…

Община Свиленград обявява на Мая Пеева Льондева, Величка Христова Атанасова, „ Топ Билд Комерс” ЕООД,…

Община Свиленград обявява на Мая Пеева Льондева, Величка Христова Атанасова, „ Топ Билд Комерс” ЕООД, Атанас Димитров Зорзопов, че е издадено разрешение за строеж № 158/28.11.2017 г. за обект “ Многофамилна жилищна сграда” в УПИ Х – в кв. 23 по ПРЗ на гр. Свиленград / ПИ с идентификатор 65677.701.617…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Владиславов Иванов – заинтересована страна, че със заповед № 58/15.01.2018…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Владиславов Иванов – заинтересована страна, че със заповед № 58/15.01.2018 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на ПУП - план за застрояване на УПИ ІV-, УПИ ІІІ и УПИ V кв.74 по ПРЗ на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Васил Георгиев Миков и на Николай Георгиев Миков - заинтересовани страни,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Васил Георгиев Миков и на Николай Георгиев Миков - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.31.600 и на ПИ с идентификатор 36110.31.591 по КК на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотите се отреждат…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Василев Христов/ Кутев/ и на Димитрина Атанасова Янкова - заинтересовани…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Василев Христов/ Кутев/ и на Димитрина Атанасова Янкова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.31.600 и на ПИ с идентификатор 36110.31.591 по КК на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотите се…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Нешев Цветков, ЕГН…………… от гр. Пловдив, в качеството му на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Нешев Цветков, ЕГН…………… от гр. Пловдив, в качеството му на съсобственик на поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, при граници и съседи: имот № 010043- Нива…