Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Васил Георгиев Миков и на Николай Георгиев Миков - заинтересовани страни,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Васил Георгиев Миков и на Николай Георгиев Миков - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.31.600 и на ПИ с идентификатор 36110.31.591 по КК на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотите се отреждат…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Василев Христов/ Кутев/ и на Димитрина Атанасова Янкова - заинтересовани…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Василев Христов/ Кутев/ и на Димитрина Атанасова Янкова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.31.600 и на ПИ с идентификатор 36110.31.591 по КК на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотите се…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Нешев Цветков, ЕГН…………… от гр. Пловдив, в качеството му на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Нешев Цветков, ЕГН…………… от гр. Пловдив, в качеството му на съсобственик на поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, при граници и съседи: имот № 010043- Нива…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров – заинтересовани страни,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров – заинтересовани страни, че със зап. № 978/27.06.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на УПИ І- 28 кв. 5а по ПРЗ на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефка Тодорова Костадинова, ЕГН…………… от гр.Свиленград, ………………, в качеството и на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефка Тодорова Костадинова, ЕГН…………… от гр.Свиленград, ………………, в качеството и на съсобственик на поземлен имот № 010026, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.002 дка, при граници и съседи: имот № 010017- Нива…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Румянка Димова Аргилашка, ЕГН........................... от гр.Пловдив,.................................... в качеството и на съсобственик…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Румянка Димова Аргилашка, ЕГН........................... от гр.Пловдив,.................................... в качеството и на съсобственик на поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, при граници и съседи: имот № 010043- Нива на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на София Димова Станкова, ЕГН ........... от гр.Раднево, ул.”Спортна” № 4, ет.3,…

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на София Димова Станкова, ЕГН ............. от гр.Раднево, ул.”Спортна” № 4, ет.3, ап.5, в качеството му на съсобственик на поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, при граници…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димитър Зафиров Димитров, наследник на УПИ V-93 в кв.34 по плана…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димитър Зафиров Димитров, наследник на УПИ V-93 в кв.34 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №734/16.05/16.05.2017год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробно устройствен план /ПУП/ и ПЗ план за застрояване на УПИ ІV-92 в кв.34 по плана на с.Мезек,които се отреждат за”…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Йордан Димитров Димитров, собственик на УПИ ІІІ-102 в кв.31 по плана…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Йордан Димитров Димитров, собственик на УПИ ІІІ-102 в кв.31 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №585/18.04.2017год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ план за застрояване на УПИ ІІ-103 и УПИ V-100 в кв.31 по плана с.Мезек,които се отреждат за”…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова и на Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова и на Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни, че със заповеди № 570/11.04.2017 г.и зап. № 571/11.04.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 345009 и на ПИ № 345008, находящи се…

https://www.livechatalternative.com/