Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Мария Найденова Чилова, Яко Павлов Яков, Григор Петков Григоров - заинтересовани страни, че със зап. № 551/06.04.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров заинтересовани страни, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ І - 28 в кв. 5а по плана на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Елена Димитрова Танева - заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Елена Димитрова Танева - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 289007 , находящ се в м. „ Пъстрогорски”, землището на гр. Свиленград, като същия се отрежда за “обществено обслужване”. Проектът се намира в Общинска администрация…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова –…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова – заинтересовани страни, че със зап. №447/20.03.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000147 в землището на с.Мезек , община Свиленград. Заповедта с плана…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Ива Георгиева Тюфекчиева с адрес:гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №99, ет.8, ап.45…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Ива Георгиева Тюфекчиева с адрес:гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №99, ет.8, ап.45 и Елена Георгиева Радева с адрес:гр.София, жк „Дианабад”№47, вх.Ж, ет.8, ап.127 в качеството им на наследници на Иван Георгиев Тюфекчиев, собственик на УПИ ІІ-2875-за паркинг, в кв.95А, по плана на гр.Свиленград, че със Заповед №240/10.02.2017г.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова, Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни, че е…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова, Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 345008 и на ПИ № 345009 , находящи се в землището на гр. Свиленград, като същите имоти се отреждат за „ жилищно…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Мария Найденова Чилова, Яко Павлов Яков заинтересовани страни, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Мария Найденова Чилова, Яко Павлов Яков заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 033040 и на ПИ № 033011 , находящи се в м. „ Саксон Алча”, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като същите…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Григор Петков Григоров, заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Григор Петков Григоров, заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 033040 и на ПИ № 033011 , находящи се в м. „ Саксон Алча”, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като същите имоти се отреждат…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова - заинтересовани…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 000147 , находящ се в стопанския двор на с. Мезек, община Свиленград, като същия се отрежда за “обществено обслужване”.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Христов Шишманов, ЕГН .......... с адрес : гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл.130,…

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Христов Шишманов, ЕГН ........ с адрес : гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл.130, вх.6, ет.1, в качеството му на съсобственик на поземлен имот с № 600005, находящ се в землището на гр.Свиленград, местност ”Левченски път”, категория V (пета), с НТП-Нива, целият с площ от 6.100 дка, при…

https://www.livechatalternative.com/