Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров заинтересовани страни, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ І - 28 в кв. 5а по плана на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Елена Димитрова Танева - заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Елена Димитрова Танева - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 289007 , находящ се в м. „ Пъстрогорски”, землището на гр. Свиленград, като същия се отрежда за “обществено обслужване”. Проектът се намира в Общинска администрация…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова –…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова – заинтересовани страни, че със зап. №447/20.03.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000147 в землището на с.Мезек , община Свиленград. Заповедта с плана…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Ива Георгиева Тюфекчиева с адрес:гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №99, ет.8, ап.45…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Ива Георгиева Тюфекчиева с адрес:гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №99, ет.8, ап.45 и Елена Георгиева Радева с адрес:гр.София, жк „Дианабад”№47, вх.Ж, ет.8, ап.127 в качеството им на наследници на Иван Георгиев Тюфекчиев, собственик на УПИ ІІ-2875-за паркинг, в кв.95А, по плана на гр.Свиленград, че със Заповед №240/10.02.2017г.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова, Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни, че е…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова, Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 345008 и на ПИ № 345009 , находящи се в землището на гр. Свиленград, като същите имоти се отреждат за „ жилищно…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Мария Найденова Чилова, Яко Павлов Яков заинтересовани страни, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Мария Найденова Чилова, Яко Павлов Яков заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 033040 и на ПИ № 033011 , находящи се в м. „ Саксон Алча”, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като същите…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Григор Петков Григоров, заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Григор Петков Григоров, заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 033040 и на ПИ № 033011 , находящи се в м. „ Саксон Алча”, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като същите имоти се отреждат…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова - заинтересовани…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 000147 , находящ се в стопанския двор на с. Мезек, община Свиленград, като същия се отрежда за “обществено обслужване”.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Христов Шишманов, ЕГН .......... с адрес : гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл.130,…

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Христов Шишманов, ЕГН ........ с адрес : гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл.130, вх.6, ет.1, в качеството му на съсобственик на поземлен имот с № 600005, находящ се в землището на гр.Свиленград, местност ”Левченски път”, категория V (пета), с НТП-Нива, целият с площ от 6.100 дка, при…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА за издадено Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Свиленград.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА за издадено Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Свиленград. До Марийка Янева Колева, с. Мезек, общ.Свиленград, обл.Хасково и Власаки Янев Димитров, гр.Пловдив, район “Южен”, ул.”Димитър Талев” № 47, в качеството си на наследници на Яни Ангелов Димитров и собственици на ПИ № 047010 в…

https://www.livechatalternative.com/