Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА за издадено Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Свиленград.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА за издадено Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Свиленград. До Марийка Янева Колева, с. Мезек, общ.Свиленград, обл.Хасково и Власаки Янев Димитров, гр.Пловдив, район “Южен”, ул.”Димитър Талев” № 47, в качеството си на наследници на Яни Ангелов Димитров и собственици на ПИ № 047010 в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гюлбин Багджъ – заинтересована страна, че е издадено разрешение за строеж…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гюлбин Багджъ – заинтересована страна, че е издадено разрешение за строеж № 40/13.04.2016 г. за обект „ Кухненска аспирация към обект за бързо хранене” в УПИ VІІ-1890,за обществено и търг. обслужване в кв. 103 по плана на гр. Свиленград. Същото може да бъде обжалвано по реда…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Колка Иванова Петрова - заинтересована страна, собственик на ПИ № 030004…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Колка Иванова Петрова - заинтересована страна, собственик на ПИ № 030004 в землището на с. Мезек, община Свиленград и на “ ОМБ” ООД гр. Свиленград, собственик на ПИ № 030003 в същото землище, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калина Георгиева Щарева – заинтересована страна, че със зап.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калина Георгиева Щарева – заинтересована страна, че със зап. № 189/15.02.2016 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 348011 в м. “ Брантия”, землището на гр. Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №2255/15.09.2015год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробно устройствен план /ПУП/ план за застрояване на УПИХVІІ-291 и УПИVІІІ-291 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за” къща за гости…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед№2256/15.09.2015год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване на УПИХХV-293 в кв.6 се разделя на два УПИХХVІ-293иУПИХХVІІ-293 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че със заповед № 2247/12.09.2015 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 336005…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 336005 в м. “Речни лозя”, находящ се в землището…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезе.Двата УПИХVІІ-291иУПИVІІІ-291 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за” къща за гости „и се определя свободно застрояване в тях. Проекта се намира в Общинска администрация гр.Свиленград,отдел „Устройство на територията,стая №214 и може да се…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезе.като и УПИХХV-293 в кв.6 се разделя на два УПИХХVІ-293иУПИХХVІІ-293 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за „къща за гости „и се определя свободно застрояване. Проекта се намира в Общинска администрация гр.Свиленград,отдел „Устройство на…

https://www.livechatalternative.com/