Архив

Община Свиленград съобщава на Валентин Димчев Панайотов, че е издадено разрешение за строеж № 117/23.08.2013…

Община Свиленград съобщава на Валентин Димчев Панайотов, че е издадено разрешение за строеж № 117/23.08.2013 г. за обект “ Надстройка на жилищна сграда” в УПИ ХІІ - 2414 в кв. 125 по плана на гр. Свиленград, като е процедиран и одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива в две самостоятелни части:…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Василка Стефанова Лазарова - заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Василка Стефанова Лазарова - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 135049 в м. “Мумнево”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “склад за селскостопанска техника и инвентар”. Проектът се намира в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калинка Георгиева Щерева - заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калинка Георгиева Щерева - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 001918 в м. “Левката”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “монументален комплекс и паметник на Васил Левски”. Проектът се намира…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Хаджиилиев Георгиев - заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Хаджиилиев Георгиев - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 342077 в м. “Под Баяндър”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “склад за селскостопански инвентар”. Проектът се намира в Общинска…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА Динко Стойков Иванов от гр.Хасково, ж.к. „Бадема „ , бл.8, вх.”В”, ет.1…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА Динко Стойков Иванов от гр.Хасково, ж.к. „Бадема „ , бл.8, вх.”В”, ет.1 , ап.8 ,че е издадена Заповед №1056/08.06.2012г. на Кмета на Община Свиленград ,с която се прекратяват наемните отношения между Община Свиленград и Динко Стойков Иванов по Договор за наем за водоем от 27.12.2010г., за временно…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Ташекчиева и на н-ци на Христо Костадинов…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Ташекчиева и на н-ци на Христо Костадинов Тенев - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 521019 в м. “Бялата пръст”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “ хотел…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Таня Лазарова Лазарова – заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Таня Лазарова Лазарова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 135040, находящ се в м. “Мумнево” в землището на гр. Свиленград за застрояване на “бензиностанция, магазини, автомивка, мотел и ресторант”. Проектът се намира в Общинска…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Христо Костадинов Вълков – заинтересована страна, че със зап. № 1096/27.06.2011…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Христо Костадинов Вълков – заинтересована страна, че със зап. № 1096/27.06.2011 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІ- 429 кв. 22 по плана на с. Кап. Андреево, община Свиленград. Заповедта с плана за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Димитров Ангелов – заинтересована страна, че със зап. № 1121/29.06.2011…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Димитров Ангелов – заинтересована страна, че със зап. № 1121/29.06.2011 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ І- 22, УПИ ІІІ-24 и УПИ ІV- 23 в кв. 36 по плана на с. Мезек,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Стефан Атанасов Александров, Теменужка Петрова Георгиева и Михаил Вангелов…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Стефан Атанасов Александров, Теменужка Петрова Георгиева и Михаил Вангелов Камбуров – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 342041, находящ се в м. “Под Баяндър” в землището на гр. Свиленград. Проектът се намира в…

https://www.livechatalternative.com/