Архив на обявления за търгове и конкурси след 01.06.2012 г.

Архив на обявления за търгове и конкурси след 01.06.2012 г.

Заповед №1097/09.07.2019г.
Заповед № 859/11.06.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на гр.Свиленград.
Заповед № 855/11.06.2019г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-ЧОС, находящи се в землището на с.Чернодъб,общ.Свиленград.
Заповед № 760/21.05.2019г. на Кметана Община Свиленград за продажба на недвижим имот -ЧОС,находящ се в гр.Свиленград
Заповед № 759/21.05.2019г. на Кмета на Община Свиленград за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землището на с.Момково и гр.Свиленград
Заповед № 761/21.05.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на гр.Свиленград, с.Чернодъб и с.Генералово, общ.Свиленград
Съобщение във връзка с повторен публичен търг насрочен със Заповед №583/09.04.2019г. на Кмета на Община Свиленград
Съобщение във връзка с насрочен публичен търг съгласно Заповед №583 от 09.04.2019г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 626/22.04.2019г. на Кмета на Община Свиленград за продажба на недвижими имоти-ЧОС,находящи се в с.Капитан Андреево,общ.Свиленград.
Заповед № 622 от 19.04.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имоти -ЧОС,находящи се в с.Чернодъб,общ.Свиленград.
Съобщение за проведен публичен търг по Заповед № 490 от 26.03.2019г. на Кмета на Община Свиленград.
Заповед №579/09.04.2019г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - ЧОС, находящ се в землище гр.Свиленград.
Заповед №583/09.04.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на движими вещи, представляващи 5 /пет/ броя преместваеми стоманобетонови гаражи, находящи се в недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65677.701.572 по КК и КР на гр. Свиленград
Съобщение във връзка с насрочен публичен търг съгласно Заповед №349 от 12.03.2019г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 490 от 26.03.2019г. на Кмета на Община Свиленград за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор 65677.701.6414 по КК и КР гр.Свиленград, одобрени със Заповед № РД-18-107 от 13.12.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Приложение №1 за повторен търг, неразделна част към Заповед №290/26.02.2019г., за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ПОС, с начин на трайно ползване - "пасища", находящи се на територията на община Свиленград
Приложение №1 за повторен търг, неразделна част към Заповед №291/26.02.2019г., за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се на територията на община Свиленград
Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед №287/26.02.2019г. на Кмета на община Свиленград
Заповед №357/13.03.2019г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землище с.Дервишка могила, общ.Свиленград
Заповед № 349/12.03.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в гр. Свиленград
Заповед № 291/26.02.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-ЧОС, находящи се на територията на общината
Заповед № 290/26.02.2019г. на Кмета на Община Свиленград за отдаване под наем на недвижими имоти-ПОС,находящи се на територията на община Свиленград,ведно с Приложение № 1,неразделна част от заповедта
Заповед 287/26.02.2019г на Кмета на община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС, находящ се в гр. Свиленград
Заповед №260 от 20.02.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провждане на публичен търг с явно наддаване за оттдаване под наем на части от недвижим общински имот - ЧОС, находящ се в гр.Свиленград
Съобщение във връзка с насрочен публичен търг съгласно Заповед №56 от 15.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 80/22.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост
Заповед №56/15.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост, находящи се в град Свиленград
Заповед № 55/15.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху поземлен имот, находящ се в гр.Свиленград
Заповед №23/09.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост,находящи се в землището на гр.Свиленград,ул."Зорница".
Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед №1812/11.12.2018г. на Кмета на община Свиленград.
Заповед № 1812/11.12.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землище с.Капитан Андреево, общ.Свиленград.
Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед №1702/20.11.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 1703/20.11.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землище гр.Свиленград и землище с.Момково
Заповед № 1702/20.11.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград и с.Пъстрогор, общ.Свиленград
Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 1529/23.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 1614/06.11.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
Съобщение във връзка със Заповед №1495/17.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Съобщение във връзка със Заповед №1463/09.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 1585/30.10.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се в землище с.Момково.
Заповед № 1582/30.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Свиленград, кв.”Капитан Петко войвода”
Заповед №1529/23.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
Заповед №1515/23.10.2018г., на Кмета на Община Свиленград ведно с Приложение №1, неразделна част от същата, за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се на територията на община Свиленград
Съобщение по Заповед №1437/02.10.2018г. на Кмета на община Свиленград
Заповед №1495/17.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост
Заповед №1463/09.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим общински имот - частна общинска собственост
Заповед №1437/02.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землище с.Студена общ.Свиленград.
Съобщение по Заповед №1302/04.09.2018г. на Кмета на община Свиленград.
Заповед №1334/11.09./2018г. на Кмета на Община Свиленград, публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот - частна общинска собственост
Заповед №1302/04.09.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище с.Сива река, землище с.Студена и землище гр.Свиленград.
Съобщение по заповед 1214/14.08.2018г.
Заповед №1214/14.08.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище с.Момково и землище гр.Свиленград.
Заповед № 1221/14.08.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с.Щит,общ.Свиленград
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот - общинска собственост, описан, като обект в Заповед № 1152 /07.08.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Съобщение по Заповед №1034/17.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 1063/24.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект-публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000395, находящ се в землището на с.Мезек, общ.Свиленград, без местност, НТП-Водоем, целият с площ от 1.304 дка, на с.Мезек, общ.Свиленград, без местност, НТП-Водоем, целият с площ от 1.304 дка.
Заповед 1034 от 17.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №1028/17.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
Приложение №1 за повторен търг, неразделна част към Заповед №843/19.04.2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти -ЧОС, находящи се на територията на община Свиленград.
Съобщение за проведен публичен търг по Заповед № 845/19.06.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 945/03.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 884/25.06.2018г. на Кмета на Община Свиленград - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ общинска собственост находящи се на територията на Община Свиленград.
Съобщение по Заповед №792/05.06.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №845/19.06.2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - ПОС, находящ се в землище с.Левка, Община Свиленград.
Заповед №843/19.06.2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се на територията на Община Свиленград.
Съобщение по заповед №738/22.05.2018г.на Кмета на Община Свиленград
Съобщение по заповед №755/29.05.2018г.на Кмета на Община Свиленград
Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 753/29.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, находящи се в гр.Свиленград.
Заповед за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в недвижим имот-общинска собственост, находящ се в гр.Свиленград
Заповед №792/05.06.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в землище с.Капитан Андреево
Заповед № 755 от 29.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 738 от 22.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №754/29.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост
Заповед № 753/29.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
Съобщение във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот /ЧОС/, обявен със Заповед № 544/17.04.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №544/17.04.2018г. на Кмета на Община Свиленград за обявавяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот Ч0С, находящ се в гр.Свиленград
Заповед № 550/17.04.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване да отдаване на недвижими имоти общинска собственост
Заповед №461/03.04.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище с.Мезек и землище с.Левка.
Заповед №380/22.03.2018г. на Кмета на Община Свиленград да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
Съобщени във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот/ЧОС/ обявен със Заповед №270/27.02.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Съобщение във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, обявен със Заповед №224/20.02.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Съобщение във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, обявени със Заповед №229/20.02.2018г. на Кмета на Община Свиленград.
Заповед № 270/27.02.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в землище с.Капитан Андреево.
Публични търг с явно наддаване за отдаване на недвижими имоти- общинска собственост със Заповед №229/23.02.2018г.
Заповед №224/20.02.2018г. на Кмета на Община Свиленградза провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост
Съобщение във връзка с повторен търг, обявен със Заповед №41/10.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №42/10.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот находящ се в землище гр.Свиленград.
Заповед №41/10.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землище с.Капитан Андреево
Заповед №40/10.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж
Заповед № 3/02.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград за изключване на Обект от Заповед № 2135/12.12.2017г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед № 2135/12.12.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в землище гр.Свиленград
Публичен търг с явно надаване за отдаване под наем Заповед № 2079/29.11.2017г.
Заповед №2028/21.11.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в гр.Свиленград и с.Димитровче
Заповед №1958 от 08.11.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижим имот - ЧОС, находящ се в землището на гр.Свиленград
Заповед №1857/31.10.2017г. на Кмета на Община Свиленград за публично опвестен конкурс за учредяване право на строеж в недвижим имот - ЧОС срещу имотно обезщетение в полза на Община Свиленград
Заповед №1765/24.10.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -ЧОС, находящ се в землище гр.Свиленград
Заповед №1775/24.10.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи части от поземлени имоти /терени/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свиленград, находящи се между ул.”Зорница” и края на регулацията на гр.Свиленград, за селскостопанска дейност
Заповед №1611/26.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №1610/26.09.2017г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землище с.Младиново, землище с.Дервишка могила, землище с.Сива река, землище гр.Свиленград и землище с.Щит
Заповед №1535/19.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изключване на следните обекти, представляващи движими вещи – общинска собственост, включени като обекти в Заповед №1442/29.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №1534/19.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост
Заповед №1533/19.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
Заповед №1441/29.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС
Заповед №1442/29.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на обекти, представляващи движими вещи - общинска собственост
Заповед №1386/15.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
Заповед №1385/15.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №1384/15.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост
Заповед №1293/07.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землище с.Студена.
Заповед №1274/01.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград.
Заповед №1273/01.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград
Заповед №1133/25.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изменение на Заповед №1050/11.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти – частна общинска собственост
Заповед №1132/25.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изменение на Заповед №1011/04.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС
Заповед №1131/25.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изменение на Заповед №1051/11.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ПОС
Заповед № 1106/18.07. 2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на „Животновъден обект”, находящ се в землището на с.Капитан Андреево, върху недвижим имот - ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор 36110.20.503 (имот със стар идентификатор 000126).
Заповед № 1105/ 18.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -ЧОС, включени в Обект №1, Обект №2 и Обект №3, съгласно изготвената заповед на кмета на общината.
Заповед №1104/18.07.2017г. на Кмета на община Свиленград за повеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землище с.Левка
Заповед №1051/11.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2017-2018г., ведно с Приложение №1, неразделна част от същата.
Заповед № 1050/11.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 15г.
Заповед №1011/04.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти -ЧОС, находящи се в землище с.Дервишка могила и землище с.Студена
Заповед №979/27.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС, находящ се в гр.Свиленград
Заповед №909/20.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС
Заповед №908/20.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
Заповед №846/06.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост
Заповед №806/30.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност
Заповед №801/30.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землище с.Генералово, землище с.Дервишка могила, землище с.Димитровче, землище с.Капитан Андреево, землище с.Младиново, землище с.Момково, землище с.Михалич, землище с.Райкова могила, землище гр.Свиленград, землище с.Сива река, землище с.Сладун, землище с.Студена и землище с.Щит
Заповед №777/23.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
Заповед №736/16.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.
Заповед №583/18.04.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен за обслужваща дейност
Заповед №567/11.04.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
Заповед №568/11.04.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС
Заповед №385/06.03.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
Заповед №384/06.03.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
Заповед№52/10.01.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище с.Момково
Заповед №61/10.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №5/03.01.2017г. на Кмета на общината за провеждане на явен публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ.
Заповед №2628/20.12.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землището на гр.Свиленград.
Заповед №3485/15.11.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС, представляващи земеделски имоти с начин на трайно ползване - лозя, находящи се в землище гр.Свиленград
Заповед №3426/08.11.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, находящи се в община Свиленград
Заповед №3425/08.11.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №3348/25.10.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, находящи се в землище с.Студена
Заповед №3299 от 18.10.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на обект, включващ недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Студена, общ.Свиленград
Заповед №3236/12.10.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-2991, в кв. 155A, с площ от 957 кв. м по плана на гр. Свиленград
Заповед № 3149/11.10.2016г. на Кмета на общината, ведно със списък на обекти, неразделна част от същатаот за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, находящи се в землището на гр.Свиленград и землището на с.Момково
Заповед №3005/27.09.2016г. на Кмета на общината за провеждане на явен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в община Свиленград
Заповед №2959/19.09.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №2958/19.09.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост
Заповед №2750/30.08.2016г. на Зам.кмета на Община Свиленград, ведно със списък на обекти неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград и землище с.Левка.
Заповед №2554/16.08.2016г. на Кмета на Община Свиленград за отдаване под наем на Част от общински недвижим имот – ПОС
Заповед №2553/16.08.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землище с.Щит, землище с.Левка, землище с. Дервишка могила и землище с.Студена
Заповед №2375/02.08.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижими имоти - ЧОС
Заповед №2374/02.08.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед№2226/26.07.2016г. на Кмета на Община Свиленград ведно със списък на обекти неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС находящи се в землище гр.Свиленград и землище с.Сива река
Заповед №2161/19.07.2016г. на Кмета на община Свиленград и списък на обекти, неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград
Заповед №2158/19.07.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имоти /ЧОС/ и /ПОС/
Заповед № 2164/19.07.2016г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, находящи се на територията на гр.Свиленград
Заповед № 2150/19.07.2016г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2016-2017г.
Заповед за изключване на имот от Приложение №1, неразделна част от Заповед №1945/05.07.2016г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед 1945/05.07.2016г. на Зам.кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2016 - 2017г.
Заповед №1581/14.06.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот-общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност
Заповед №1582/14.06.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публично оповестен конкурс за предоставяне под аренда на част от недвижим имот - общинска собственост, находящ се в землище с.Студена
Заповед №1583/14.06.2016г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград
Заповед №1598/15.06.2016г. на Кмета на община Свиленград
Заповед 1500/07.06.2016г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС.
Заповед №1430/31.05.2016г. на Кмета на община Свиленград и Списък на обекти неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя.
Заповед №1431/31.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ПОС
Заповед №1432/31.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти
Заповед №1330/17.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №1329/17.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №1321/17.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за продажба на недвижими общински имоти
Заповед №1029/10.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №956/26.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/
Заповед №821/12.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем,за поставяне на антенно съоръжение в части от недвижими имоти /ПОС/
Заповед №820/12.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост
Заповед № 822/12.04.2016г. публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж, гр. Свиленград, кв.2, УПИ VII-191
Заповед №759/05.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/
Заповед №764/05.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
Заповед №715/29.03.2016г. на Кмета на общината за провеждане на публичен търг за терени за обслужваща дейност
Заповед №716/29.03.2016г. на Кмета на общината за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на терени, находящи се в имот №000695, м-т "Бялата пръст", Свиленград
Заповед №700/28.03.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, представляващи земеделски имоти
Заповед №591/15.03.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем нa недвижими имоти /ЧОС/
Заповед №520/01.03.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижим имот
Заповед №413/23.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост
Заповед №411/23.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №143/09.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
Заповед №82/26.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот /ЧОС/
Заповед №90/27.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №59/19.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС
Заповед №37/13.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №3283/23.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Помещение №2 с площ 67.00кв.м., находящо се на първия етаж на триетажен жилищен блок
Заповед №3282/23.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Помещение №1 с площ 67.00кв.м., находящо се на първия етаж на триетажен жилищен блок
Заповед №3281/23.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост /ПОС/
Заповед №3172/08.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим общински имот - ЧОС
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/
Заповед №3134/01.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за прекратяване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - ЧОС
Заповед №3133/01.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за прекратяване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - ЧОС
Заповед №3135 от 01.12.2015г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот-общинска собственост, находящ се в гр.Свиленград
Заповед № 2885/10.11.2015г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение
Заповед № 2884/10.11.2015г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение
Заповед № 2882/10.11.2015г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Заповед №2881/10.11.2015г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот ПОС
СПИСЪК НА ОБЕКТИ за продажба на недвижими земеделски имоти – ЧОС, находящи се на територията на Община Свиленград, неразделна част от Заповед № 2484/13.10.2015г. на Зам.кмета на Община Свиленград, за провеждане на повторен публичен търг на 16.11.2015г.
Заповед №2731/03.11.2015г. на ВрИД Кмет на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост
Публичен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2015-2016г.
Заповед № 2486/13.10.2015г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти-общинска собственост ,находящи се в гр.Свиленград
ЗАПОВЕД №2485/13.10.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ: ВРЕМЕННА ПОСТРОЙКА - БУНГАЛО с площ 62.00кв.м.
Заповед №2484/13.10.2015г. на Зам.кмета на Община Свиленград и списък на обекти - неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС.
ЗАПОВЕД №2373/06.10.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
ЗАПОВЕД №2372/06.10.2015 г. за търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи пасища,мери и ливади
Заповед № 2276/18.09.2015г. за провеждане на конкурс
Заповед № 2275/18.09.2015г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/
Заповед №2161/01.09.2015 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост
ЗАПОВЕД №2121/25.08.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за чредяване право на строеж
ЗАПОВЕД №2120/25.08.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект,включващ недвижими имоти - ПОС
ЗАПОВЕД №2080/18.08..2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №2026/06.08.2015 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на с. Димитровче
ЗАПОВЕД №1898/21.07.2015 г. за отмяна насрочения със Заповед № 1878/14.07.2015г. на Кмета на Община Свиленград публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
ЗАПОВЕД №1878/14.07.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
ЗАПОВЕД №1881/15.07.2015 г. за публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот - ЧОС
ЗАПОВЕД №1837/07.07.2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на община Свиленград
ЗАПОВЕД №1754/24.06.2015г.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2014-2015г., представляващи земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища,мери и ливади, подробно описани в Приложения от №1 до Приложения № 23, неразделна част от настоящата заповед.
ЗАПОВЕД №1707/16.06.2015г.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
ЗАПОВЕД №1663/09.06.2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на община Свиленград
ЗАПОВЕД №1626/02.06.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2014-2015г., представляващи земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища,мери и ливади, подробно описани в Приложения от №1 до Приложения № 23, неразделна част от настоящата заповед.
ЗАПОВЕД №1582/21.05.2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №1576/20.05.2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
Заповед №1531/13.05.2015 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижим имот /ПОС/, с НТП-язовир /водоем/
Заповед №1440/21.04.2015 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост
Заповед № 1444/22.04.2015г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №1370/14.04.2015г. за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост
ЗАПОВЕД №1279/31.03.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на с. Младиново, общ. Свиленград
ЗАПОВЕД №1285/31.03.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на Община Свиленград
ЗАПОВЕД №951/10.03.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост
ЗАПОВЕД №946/10.03.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/
ЗАПОВЕД №560/17.02.2015 г. на Кмета на община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землището на с.Сладун чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №435/10.02.2015 г. за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
ЗАПОВЕД №344/03.02.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост
ЗАПОВЕД №89/20.01.2015 г. на Кмета на община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи маломерни земеделски имоти, находящи се в землището на гр.Свиленград и с.Студена
ЗАПОВЕД №88/20.01.2015 г. на Кмета на община Свиленград за отдаване под наем на част от общински недвижим имот - ПОС чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №11/06.01.2015 г. на Кмета на община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на Община Свиленград
ЗАПОВЕД №10/06.01.2015 г. на Кмета на община Свиленград за отдаване под наем на недвижими имоти/ЧОС/, представляващи земеделски имоти с НТП – “нива”, “вр.неизп.нива”, “полска култура”, по КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, землище с.Димитровче /ЕКАТТЕ 21078/
ЗАПОВЕД №4766/10.12.2014 г. на Кмета на община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти от КВС на землище гр.Свиленград и с.Студена
Заповед № 4764/10.12.2014г. за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 20 /двадесет/ години за изграждане на обекти за обществено обслужване върху недвижими имоти - частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс
Заповед № 4721/02.12.2014г. за продажба на недвижими земеделски имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
Заповед № 4673/28.11.2014г. за продажба на недвижими земеделски имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №4660/25.11.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти/ЧОС/,с НТП - лозя, находящи се в землището на с.Младиново /ЕКАТТЕ 48698/ , срок на договора за наем от 3 години.
ЗАПОВЕД №4635/19.11.2014 г. за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти /ПОС/, с НТП-язовир /водоем/, подробно описани в обекти по Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед
ЗАПОВЕД №4537/11.11.2014 г. за отмяна на заповед №4420/05.11.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №4543/12.11.2014 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда
ЗАПОВЕД №4444/05.11.2014г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №4475/05.11.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №4421/05.11.2014 г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №4420/05.11.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №4419/05.11.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ПРИЛОЖЕНИЕ №1, неразделна част от заповед №3898/07.10.2014г. на Кмета на Община Свиленград
ЗАПОВЕД №3898/07.10.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти/ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №3895/07.10.2014 г. за отдаване под наем на обекти -част от общински недвижим имот - ПОС чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №3897/07.10.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №3896/07.10.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №3894/07.10.2014 г.за публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ І-152, кв. 60 в с. Левка
ЗАПОВЕД №3837/01.10.2014 г.за продажба на недвижим имот
ЗАПОВЕД №3836/01.10.2014 г.за продажба на недвижим имот
ЗАПОВЕД №3431/16.09.2014 г.за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
Заповед №2106/21.08.2014г. за обявен публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 20 /двадесет/ години за изграждане на обекти за обществено обслужване
Заповед №2103/20.08.2014г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот -публична общинска собственост
Заповед №1789/13.08.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Общински имот
Заповед №1795/13.08.2014 г. за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем /ПОС/
ЗАПОВЕД №1794/13.08.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №1793/13.08.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
Заповед №1168/16.07.2014 г. за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община Свиленград за продажба.
Заповед №1099/02.07.2014г. на Кмета на Община Свиленград за продажба.
Заповед №1098/02.07.2014г. на Кмета на Община Свиленград за продажба.
ЗАПОВЕД №1101/02.07.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №1059/25.06.2014 г. за продажба на движими вещи-общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №1022/18.06.2014 г. за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти /ПОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №1021/18.06.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №982/11.06.2014 г. за отдаване под наем на недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
Заповед №983/11.06.2014г. за публично оповестен конкурс за предоставяне под аренда на недвижими имоти – частна общинска собственост
Заповед №950/05.06.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост
Заповед №897/28.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост
Заповед №869/21.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Заповед №834/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
Заповед №821/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост
Заповед №820/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост
Заповед №825/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти /ПОС/ с НТП-язовир/водоем/
Заповед №824/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
Заповед №735/29.04.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – общинска собственост
ЗАПОВЕД №711/23.04.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
Заповед №688/16.04.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ПОС
Заповед №685/15.04.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
Обявление за промяна начина на трайно ползване на имоти
ЗАПОВЕД №397/21.03.2014 г. за изменение раздел I на Заповед №388/19.03.2014г.
ЗАПОВЕД №388/19.03.2014 г. за отдаване под наем на част от имот - общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
Заповед №376/19.03.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
Заповед №375/19.03.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
Заповед №386/19.03.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Заповед №339 от 13.03.2014 год. за провеждане на публичен търгс явно наддаване, за отдаване на недвижими имоти /ПОС/, представляващи земеделски имоти
ЗАПОВЕД №277/05.03.2014 г. за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
Заповед № 254/26.02.2014г. за отдаване под наем на част от недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №223/19.02.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/
ЗАПОВЕД №222/19.02.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот /ЧОС/
ЗАПОВЕД №224/19.02.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти /ПОС/ с НТП язовир/водоем
Заповед № 225/19.02.2014г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/
ЗАПОВЕД №172/12.02.2014 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти,представляващи търговски маси с метални шкафове със статут на постоянни,находящи се на Покрит общински пазар-Свиленград
ЗАПОВЕД №174/12.02.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж
ЗАПОВЕД №108/29.01.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №81/22.01.2014 г. за отдаване под наем на имоти - общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
ЗАПОВЕД №48/14.01.2014 г. за отдаване под наем на обекти-общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №47/14.01.2014 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №51/15.01.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №15/07.01.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №3382/18.12.2013 г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/
ЗАПОВЕД №3390/18.12.2013 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №2989/03.12.2013 г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №2483/06.11.2013 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
Заповед №2502/11.11.2013г. за отмяна на обявения със Заповед №2407/23.10.2013г. на Кмета на Община Свиленград ,търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-публична общинска собственост в частта относно Приложение № 1.2
ЗАПОВЕД №2373/17.10.2013 г. за отдаване под наем на обект-общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
Приложение №1,неразделна част към Заповед №2324/09.10.2013
ЗАПОВЕД №2324/09.10.2013 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №1916/13.08.2013 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
ЗАПОВЕД №1863/01.08.2013г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост
ЗАПОВЕД №1632/20.06.2013 г. на Кмета на община Свиленград за отдаване под наем на обекти общинска собственост
https://www.livechatalternative.com/