Архив

Заповед №1336/20.08.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед №1336/20.08.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на гр.Свиленград

Заповед № 1310/13.08. 2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

Заповед № 1310/13.08. 2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор 65677.970.695 по КК и КР на гр.Свиленград, местност ”Бялата пръст”,целият с площ от 8 788 кв.м.

Заповед №1195/30.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ПОС, с начин на трайно ползване - пасища

Заповед №1195/30.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград, ведно с Приложение № 1 неразделна част от същата, за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ПОС, с начин на трайно ползване - пасища, находящи се на територията на община Свиленград.

Заповед №1163/23.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград, ведно с Приложение № 1 неразделна част от същата, за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се на територията на община Свиленград.

Заповед №1163/23.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград, ведно с Приложение № 1 неразделна част от същата, за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се на територията на община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/