Читалища

Механизъм за разпределение на субсидията от държавния бюджет за дейност „Читалища” в община Свиленград

М Е Х А Н И З Ъ М ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ДЕЙНОСТ „ЧИТАЛИЩА” В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ДА ЗАДОВОЛЯВАТ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ (ЧЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА)

https://www.livechatalternative.com/