Вътрешни правила за разпределение на субсидията на читалищата и предварителен контрол

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД

 

 

 

УТВЪРДЕНИ със Заповед № 1479/03.09.2012 г.

На инж. Г. Манолов –

Кмет на Община Свиленград

 

 

 

 

 

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А

 

 

 

 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА

И ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИЛЕНГРАД, АВГУСТ 2012 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Вътрешните правила имат за цел да конкретизират процедурите, през които преминава разпределението, отпускането и отчитането на субсидиите, задължението на читалищата и задължението на отговорните длъжностни лица от Общинска администрация Свиленград за предварителен и последващ контрол, както и сроковете за изпълнението им. Правилата са изготвени в съответствие със: Закона за народните читалища, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за държавния бюджет за съответната година, Указание на Министерството на културата за разпределение субсидията на народните читалища, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Чл.2. С тези правила се определя:

2.1. Законосъобразното и обективно разпределение на средствата от целевата субсидия за народните читалища от община Свиленград, като:
2.1.1. Предложенията и разпределението на предвидените средства за читалищна дейност се извършва от Комисия, назначена със Заповед от Кмета на община Свиленград и съставена от представители на Общинска администрация, Общински съвет и представител на всяко читалище, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища;

2.1.2. Размерът на субсидията е на база читалищна и библиотечна дейност, обхват на населението, участие в общински, регионални, национални и международни изяви, съхранение и разпространение на местни обичаи, фолклор, традиции и др. показатели, заложени в утвърдения от Комисията по т. 2.1.1. Механизъм за разпределение на субсидията от държавния бюджет за дейност „Читалища” в община Свиленград.

2.2. Реда за предоставяне на субсидии на читалищата в Община Свиленград.

2.3. Задълженията и отговорностите на длъжностните лица от Общинска администрация, отговарящи за предварителния контрол при предоставянето и усвояването на средствата.

Чл.3. Механизмите и стъпките, описани в тези правила, осигуряват постигането на целите на процеса на предоставяне на субсидиите на читалищата чрез:

3.1. Точна дефиниция на функциите, отговорностите и координация между различните дирекции в общинска администрация и задълженията на читалищата.
3.2. Постигане на ефективност, ефикасност и икономичност при целевото изразходване на бюджетните средства.

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЯТА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

 

Чл.4. Правилата са разработени с цел разпределението на средствата да отговаря на следните показатели:

4.1. Право на финансиране имат всички читалища на територията на община Свиленград, които са регистрирани съгласно изискванията на действащото законодателство и са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

4.2. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводство и Националния счетоводен стандарт;

4.3. В срок до 10.01. на текущата година да са подали информация, съгласно Приложение №1 ”ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ”, Приложение №2 ”ДЕЙНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА”, Приложение №3 “ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА И ФИНАНСОВ ПЛАН (ПРОЕКТОБЮДЖЕТ) ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА”.

4.4. Читалищните настоятелства се задължават да се запознаят с Правилата за разпределение на субсидията и с Механизъм за разпределение на субсидията от държавния бюджет за дейност „Читалища” в община Свиленград и подават попълнените приложения в посочения по т. 4.3. срок в Деловодството на Общинска администрация Свиленград.

4.5. Приложенията се представят подписани от Председателя на Читалищното настоятелство и подпечатани с печата на Читалището, като с подписа си Председателят декларира, че посочената в приложенията информация е вярна и пълна.

4.6. При промяна на данните, посочени в приложенията, читалищата информират писмено Директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” в срок до 7 работни дни от момента на промяната.

Чл.5. След предоставяне на държавната субсидия от Министерството на културата и приемане на бюджета на общината за съответната година комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Свиленград и съставена от представители на Общинска администрация, Общински съвет и представител на всяко читалище (съгласно изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища) разпределя субсидията за отделните читалища.

5.1. Отговорен служител от Дирекция „Хуманитарни дейности” анализира и обобщава данните, представени в подадените по т.4.3. приложения и попълва за всяко читалище Приложение №6 ”ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА ЗА ДЕЙНОСТ „ЧИТАЛИЩА” В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД”, което се утвърждава от Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”.

5.2. За читалища, които имат филиали се попълва самостоятелно Приложение №6 за филиала.

5.3. Средствата се разпределят на база относителния дял точки на съответното читалище спрямо общия сбор точки. Субсидията, предоставена на всяко читалище, е пропорционална на общия брой точки от Приложение №6.

5.4. Тежестта на разходите за счетоводно обслужване се разпределя равномерно между читалищата, на които се предоставя услугата.

5.5. Допълнително се финансират читалища, които отговарят на следните критерии:

   1. Обслужват по-големи райони, с по-голям брой жители;
   2. Организират голям брой общински инициативи, включени в Културния календар на общината за съответната година;
   3. Осъществяват методически, обучаващи и консултантски дейности;
   4. Участвали са в зонални, национални и международни прояви и са завоювали престижни награди;
   5. Организатори са на традиционни фестивали, конкурси и др. с национално или регионално значение;
   6. Честват юбилей от основаването си и др.;
  1. Комисията провежда заседание и с Решение утвърждава годишния размер на субсидията за всяко читалище. За работата на заседанието се води Протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

Чл.6. В хода на календарната година, при възникнала необходимост, със свое мотивирано Решение, Комисията по чл.5 може да преразпредели вече утвърдения по т.5.6. размер на годишната субсидия между отделни читалища.

Чл.7. За изразходване на предоставената субсидия се сключва договор между председателя на Настоятелството на съответното читалище и Кмета на община Свиленград. При читалища с филиали след решение на Читалищното настоятелство в договора се посочва точния размер на субсидията, която ще бъде предоставена на филиала.

Чл.8. При предоставяне на допълваща субсидия от Министерството на културата се сключва Допълнително споразумение между Председателя на Настоятелството на съответното читалище, спечелило допълващата субсидия и Кмета на община Свиленград.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СУБСИДИИ

 

I. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЖЕМЕСЕЧНАТА СУБСИДИЯ

 

Чл.9. С приемане на Бюджета за съответната година, Общинският съвет определя размера на финансовите средства, които се предоставят за читалищна дейност.

Чл.10. Разпределението на средствата между читалищата се извършва съгласно условията и критериите, посочени в Раздел Втори от настоящите Вътрешни правила.

Чл.11. Месечната субсидия на читалищата се предоставя по следния ред:

11.1. Месечния размер на субсидията на всяко читалище се определя от отговорния служител от Дирекция “Хуманитарни дейности”, след съгласуване с председателя или секретаря на съответното читалище.

11.2. Отговорният служител от Дирекция “Хуманитарни дейности” изготвя Приложение №4 „ИСКАНЕ ЗА СУБСИДИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА”, което се представя на финансовия контрольор на общината.

11.3. Субсидията се предоставя ежемесечно на всяко читалище, като не се допуска превишаване на плана по тримесечия.

11.4. Гл.специалист “Бюджет” извършва проверка за наличие на бюджетни средства и за правилното отнасяне на субсидията по съответния бюджетен параграф.

11.5. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на исканите средства, след което предава искането на Главния счетоводител.

  1. Първият екземпляр от Искането за субсидия остава при Главния счетоводител, вторият екземпляр остава към платежното нареждане в счетоводството, а третият - при финансовия контрольор.

11.7. При отрицателно становище на финансовия контрольор, субсидията може да се преведе само по нареждане от Кмета на общината.

 

II. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СРЕДСТВА ПО СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ДР.

 

Чл.12. При предоставянето на средства с целево предназначение (за закупуване на литература, закупуване на носии, ремонт и др. дейности), както и външно финансиране при спечелени проекти, читалищата представят на отговорния служител в Дирекция “Хуманитарни дейности” копие на съответния документ, с който се отпуска финансирането (Договор за реализиране на проект, Договор за услуга, Бюджет на проект и др.).

Чл.13. Отговорният служител в Дирекция “Хуманитарни дейности” предоставя документа по чл. 12 на Гл.специалист “Бюджет” в Дирекция “Бюджет и финанси, административно и информационно обслужване и евроинтеграция” и на финансовия контрольор.

Чл.14. Председателят или секретарят на читалището или отговорният служител в Дирекция “Хуманитарни дейности” изготвят Искане за субсидия и го представят на финансовия контрольор на общината.

Чл.15. Размерът на исканата субсидия трябва да отговаря на размера на отпуснатите средства с целево предназначение, като председателят или секретарят потвърждават това в Контролния лист към Искането за субсидия чрез полагане на подпис.

Чл.16. Гл.специалист “Бюджет” извършва проверка за наличие на бюджетни средства и за правилното отнасяне на субсидията по съответния бюджетен параграф.

Чл.17. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на исканите средства, след което предава искането на Главния счетоводител.

Чл.18. След одобряване на Искането от Кмета на Общината, то се предава в Дирекция “Бюджет и финанси, административно и информационно обслужване и евроинтеграция” за изготвяне на платежно нареждане.

Чл.19. Първият екземпляр от Искането за субсидия остава при Главния счетоводител, вторият екземпляр остава към платежното нареждане в счетоводството, а третият - при финансовия контрольор.

Чл.20. При отрицателно становище на финансовия контрольор, субсидията може да се преведе само при нареждане от Кмета на общината.

 

III. ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЧИТАНЕ НА СУБСИДИЯТА

 

Чл.21. Отчитането на ежемесечната субсидия е основно задължение на читалищните секретари. Получената субсидия се отчита по следния начин:

21.1. Чрез представяне на финансовия контрольор до 10-то число на следващия месец Приложение №5 месечен „ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА, НАБРАНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД КАТО СУБСИДИЯ” (получаването на отчета може да стане и по пощата). Описаните в месечния отчет средства са за предходния месец, без натрупване. Финансовият контрольор извършва последващ контрол на представените месечни отчети чрез проверка на първичните счетоводни документи.

21.2. Чрез представяне на Гл. специалист “Бюджет” в Дирекция “Бюджет и финанси, административно и информационно обслужване и евроинтеграция” на тримесечие Приложение №5 „ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА, НАБРАНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД КАТО СУБСИДИЯ”.

Чл.22. Отчитането на средствата с целево предназначение и средствата по спечелени проекти се извършва съобразно условията, зададени в изискванията на финансиращия орган. Читалищните секретари/председатели представят всички разходооправдателни документи (копия и оригинали за проверка) по целевото усвояване на средствата на финансовия контрольор на общината.

 

IV. ДАРЕНИЯ

 

Чл.23. Получените дарения за читалищата чрез община Свиленград се предоставят и отчитат по гореописания ред.

 

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОТЧИТАНЕ

НА ЕЖЕМЕСЕЧНАТА СУБСИДИЯ И НА СРЕДСТВА С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ФИЛИАЛА В ГРАД ОДРИН

 

Чл.24. Предоставянето и отчитането на средствата се извършва по реда на настоящите Вътрешни правила, като се посочва исканата субсидия поотделно за НЧ “Просвета 1870” и за филиала в град Одрин, съобразно разпределението на бюджета.

Чл.25. Получената субсидия се отчита чрез изготвяне на отделни отчети за двете читалища или общ отчет с посочени данни за филиала.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите Вътрешни правила се възлагат на Секретаря на общината и на Финансовия контрольор.

§2. Отговорност за актуализиране на настоящите вътрешни правила имат Директора на Дирекция “Хуманитарни дейности” и финансовия контрольор.

§3. Тези Вътрешни правила се приемат в изпълнение на изискванията на ЗФУКПС.

§4. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед от кмета на общината.

§5. Копие от настоящите Вътрешни правила да се предоставят на служителите от Общинска администрация, имащи отговорност по процедурата и на всички читалищни секретари.

§6. Всички служители носят отговорността, вменена им с настоящите Вътрешни правила.

 

31.08.2012 год.

Свиленград

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

 

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФАИОЕ” и

КОНТРОЛЬОР: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

 

 • Сарафова) (Валя Здравкова)

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”:

 • Янева)

 

СЕКРЕТАР НА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД:

 • Пеева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Приложение № 1

ЗА 20...... ГОДИНА

 

1

Пълно наименование на читалището

(в съответствие с регистрацията):

 

2

Пълен и точен адрес на читалището

(в съответствие с регистрацията):

 

3

Телефон, факс, e-mail на читалището:

 

 

4

Име, презиме и фамилия на Председателя на читалищното настоятелство

(в съответствие с регистрацията):

 

5

Телефон, факс, e-mail на Председателя на читалищното настоятелство

 

 

6

Име, презиме и фамилия на Секретаря на читалището

(в съответствие с регистрацията):

 

7

Телефон, факс, e-mail на Секретаря на читалището

 

8

Име, презиме и фамилия на Работник, библиотека в читалището (ако е различен от секретаря)

 

9

Телефон, факс, e-mail на Работник, библиотека в читалището (ако е различен от секретаря)

 

10

Брой щатни бройки по трудовоправни отношения (описание по длъжност и часова заетост):

 

 

 

11

Брой жители в населеното място или района, обслужван от читалището:

 

12

Брой регистрирани читалищни членове:

 

13

Наличие/отсъствие на библиотечно обслужване

 

14

Наличие/отсъствие на информационно обслужване

 

15

Брой книги в библиотечния фонд

 

16

Брой закупени нови книги през годината

 

17

Брой на абонираните периодични издания през годината

 

18

Брой читателски посещения през годината

 

19

Разгъната площ за читалищна дейност (кв.м)

 

20

Брой места в салона на читалището

 

21

Субсидирана численост за годината (брой и левова равностойност)

 

22

Общ бюджет на читалището за годината

 

 

Изготвил: ...................................

(............................................................................)

 

Председател на Читалищно настоятелство:.......................................

(подпис и печат)

............................20... год.

Гр. Свиленград

 

 • НА ЧИТАЛИЩЕ .................................................... Приложение № 2

ЗА 20...... ГОДИНА

 

№ по ред

ПОКАЗАТЕЛИ (ОПИСАНИЕ)

А.5.

Инициативи в читалищната библиотека (описание)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.7.

Брой на регистрираните читатели в библиотеката

 

А.8.

Кандидатстване по проекти, в които читалището е бенефициент или партньор (описание)

 

 

 

 

 

 

 

 

А.9.

Оборудване на читалището с информационна и компютърна техника (описание по вид и брой)

 

 

 

 

 

 

 

А.10.

Предоставяне на информационни и компютърни услуги (описание)

 

 

 

 

 

 

А.11.

Функционираща читалня (описание)

 

 

А.12.

Наличие на видеотека, фототека, филмотека (описание)

 

 

Б.1.

Постоянно действащи колективи (описание по вид и брой членове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.2.

Временно действащи колективи (описание по вид и брой членове)

 

 

 

 

 

 

Б.3.

Участия на конкурси и фестивали на любителското творчество (описание по вид, време и място на провеждане, брой участници)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.4.

Получени награди от изяви на конкурси и фестивали на любителското творчество (описание по вид на наградата, конкурс или фестивал, на който е завоювана)

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.

Действащи школи по изкуствата и школи за изучаване на чужди езици (описание по вид, брой участници)

 

 

 

 

 

 

Б.6.

Действащи клубове и кръжоци (описание по вид, брой участници)

 

 

 

 

Б.7.

Действащи музейни и галерийни сбирки (описание по вид, брой експонати)

 

 

 

 

 

 

Б.8.

Участие в дейности по договори, в които читалището е доставчик на услуга след спечелен търг (описание на дейността, наименование и описание на проекта, брой участници)

 

 

 

 

 

 

 

Б.9.

Други читалищни дейности (описание по вид, брой участници)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.10.

Организиране и провеждане на културни инициативи (описание по вид, време на провеждане, брой участници)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.2.

Брой поддържани зали в читалището

В.3.

Управленска инициатива за стопанска дейност, приходите от която се използват за читалищни дейности (описание)

 

 

 

 

 

 

 

В.4.

Техническо и материално осигуряване на читалищните зали (описание по вид)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.5.

Управленска инициатива за ремонтни дейности (описание)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.6.

Управленска инициатива за набиране на собствени приходи (размер на собствените приходи)

 

 

В.7.

Управленска инициатива за оптимално управление на бюджета на читалището (описание)

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ...................................

(............................................................................)

 

Председател на Читалищно настоятелство:.......................................

(подпис и печат)

 

............................20... год.

Гр. Свиленград

 

 

Приложение № 3

 

 

 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗМИНАЛАТА 20..... ГОДИНА

И ФИНАНСОВ ПЛАН (ПРОЕКТОБЮДЖЕТ) ЗА НАСТОЯЩАТА 20.... ГОДИНА

НА ЧИТАЛИЩЕ ....................................................

 

 

 

 

Финансов отчет за изминалата 20..... година:

 

1

Реализирани приходи от наеми

Х

 

2

Приходи от ренти, стопанска, търговска и др. дейност

Х

 

3

Приходи от членски внос

Х

 

4

Разпределена и получена държавна субсидия

Х

 

5

Получена допълваща държавна субсидия

Х

 

6

Допълнително финансиране от общинския бюджет, включително и финансиране за ремонт

Х

 

7

Външно финансиране по проекти, в които читалището е бенефициент или партньор (получени авансови, междинни и окончателни плащания)

Х

 

8

Външно финансиране по договори, в които читалището е доставчик на услуга(получени авансови, междинни и окончателни плащания)

Х

 

9

Други приходи

Х

 

10

Остатък към 31.12. на предходната година

Х

 

ОБЩО ПРИХОДИ:

 

Х

 

11

Изразходвани средства за работни заплати

 

Х

12

Изразходвани средства за осигурителни вноски

 

Х

13

Изразходвани средства за хонорари

 

Х

14

Командировъчни разходи

 

Х

15

Разходи за читалищната библиотека

 

Х

16

Разходи за вода

 

Х

17

Разходи за горива

 

Х

18

Разходи за електроенергия

 

Х

19

Средства за закупени канцеларски материали

 

Х

20

Разходи за дейности по проекти, в които читалището е бенефициент или партньор

 

Х

21

Разходи за дейности по договори, в които читалището е доставчик на услуга

 

Х

22

Други разходи

 

Х

ОБЩО РАЗХОДИ:

 

 

Х

 

Наличност към 31.12. на изминалата 20.... година

 

 

 

 

 

 

Финансов план (проектобюджет) за настоящата 20..... година:

 

1

Очаквани приходи от наеми

Х

 

2

Очаквани приходи от ренти, стопанска, търговска и др. дейност

Х

 

3

Очаквани приходи от членски внос

Х

 

4

Прогнозна държавна субсидия

Х

 

5

Прогнозна допълваща държавна субсидия

Х

 

6

Очаквано допълнително финансиране от общинския бюджет, включително и финансиране за ремонт

Х

 

7

Очаквано външно финансиране по проекти, в които читалището е бенефициент или партньор (предстоящи авансови, междинни и окончателни плащания)

Х

 

8

Очаквано външно финансиране по договори, в които читалището е доставчик на услуга(предстоящи авансови, междинни и окончателни плащания)

Х

 

9

Други очаквани приходи

Х

 

 

ОБЩО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ:

 

Х

 

10

Необходими средства за работни заплати

 

Х

11

Необходими средства за осигурителни вноски

 

Х

12

Необходими средства за хонорари

 

Х

13

Прогнозни командировъчни разходи

 

Х

14

Прогнозни разходи за читалищната библиотека

 

Х

15

Прогнозни разходи за вода

 

Х

16

Прогнозни разходи за горива

 

Х

17

Прогнозни разходи за електроенергия

 

Х

18

Необходими средства за канцеларски материали

 

Х

19

Прогнозни разходи за дейности по проекти, в които читалището е бенефициент или партньор

 

Х

20

Предполагаеми разходи за дейности по договори, в които читалището е доставчик на услуга

 

Х

21

Други прогнозни разходи

 

Х

ОБЩО ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ:

 

 

Х

 

 

Изготвил: ...................................

(............................................................................)

 

Председател на Читалищно настоятелство:.......................................

(подпис и печат)

 

............................20... год.

Гр. Свиленград

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 

Община Свиленград Утвърдил:

 • № 2/03.09.2012 г. / инж. Г. Манолов/

 

ЗАЯВИТЕЛ[1]:................................................................. /име, длъжност, подпис, печат/ ПРИЕЛ:.................................... /подпис финансов контрольор/

ИСКАНЕ ЗА СУБСИДИЯ ЗА ЧИТАЛИЩАТА

№................/..............20...........г

 

ЧИТАЛИЩЕ………………………………………………..............................................................................................

 

Субсидия за

Размер

Бюджетен §

Основание

Забележка

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

1.

Размера на субсидията съобразен ли е с тримесечното разпределение на средствата – отг.служител от дирекция “ХД”

Да

Не

Име, подпис

2.

Размера на субсидията съответства ли на отпуснатите целеви средства по спечеления проект, програма – председател/секретар на читалището

Да

Не

Име, подпис

 

3.

Има ли бюджетен кредит – гл.сп. бюджет

Да

Не

Име, подпис

 

4.

Правилно ли е определен бюджетния параграф - – гл.сп. бюджет

Да

Не

Име, подпис

 

5.

 

Да

Не

Име, подпис

 

Финансов контрольор: В резултат на извършения предварителен контрол считам, че субсидията може да бъде преведена – ДА/НЕ дата...........................подпис................................

 • ОДОБРЯВАМ ИСКАНЕТО:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД:

/ инж. Г. Манолов /

Приложение № 5

 

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА, НАБРАНИ И

ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД КАТО СУБСИДИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ ............................................................................................

ЗА ПЕРИОДА ОТ.....................20.... ДО ................................20..... ГОДИНА

 

 

 

І. Получена субсидия за периода ..................................................................... лв.

 

ІІ. Набрани собствени средства за периода .................................................... лв.

 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА .......................................................... лв.

 

Описание на разходите за периода (по бюджетни пера):

Размер на разхода (лв.)

Заплати на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения

01

00

 

 • Заплати на персонал, зает по трудови правоотношения

01

01

 

 • ДМС и други допълнителни възнаграждения

01

09

 

Други възнаграждения и плащания на персонала

02

00

 

 • За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения

02

01

 

 • За персонал по извънтрудови правоотношения

02

02

 

 • Други плащания и възнаграждения

02

09

 

Осигурителни вноски за ДОО

05

51

 

Здравно-осигурителни вноски от работодател

05

60

 

Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

05

80

 

Издръжка

10

00

 

 • Постелен инвентар и облекло

10

13

 

 • Учебни и научни разходи и книги за библиотеката

10

14

 

 • Материали

10

15

 

 • Вода, горива и енергия

10

16

 

 • Разходи за външни услуги

10

20

 

 • Текущ ремонт

10

30

 

 • Командировки в страната

10

51

 

 • Краткосрочни командировки в чужбина

10

52

 

 • Разходи за застраховки

10

62

 

 • Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи

10

98

 

Предоставен капиталов трансфер

55

00

 

ІІІ. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА:

 

 

ІV. Остатък по банкова сметка към края на периода .................................................... лв.

 

Изготвил: ...................................

(............................................................................)

 

Председател на Читалищно настоятелство:.......................................

(подпис и печат)

............................20... год.

Гр. Свиленград

 

 

Приложение № 6

 

 

УТВЪРДИЛ:

(Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”)

 

О Ц Е Н К А

СЪГЛАСНО МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА

ЗА ДЕЙНОСТ „ЧИТАЛИЩА” В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА

ЧИТАЛИЩЕ ............................................................................................

ЗА ПЕРИОДА ОТ.....................20.... ДО ................................20..... ГОДИНА

 

по

ред

П О К А З А Т Е Л И

Точки

Доказателствен материал

1

2

3

4

А.

Библиотечно и информационно обслужване

.......

А.1.

Брой на жителите в населеното място или района, обслужван от читалището

 

 

А.2.

Брой регистрирани читалищни членове

 

 

А.3.

Библиотечен фонд

 

 

А.4.

Набавени библиотечни материали

 

 

А.4.1.

Брой на абонираните периодични издания

 

 

А.4.2.

Брой закупени нови книги

 

 

 

 • Детска литература – най-малко 1 брой

 

 

 • Специализирана литература - най-малко 1 брой

 

 

 • Научна литература - най-малко 1 брой

 

 

 • Учебна литература - най-малко 1 брой

 

 

 • Художествена литература - най-малко 2 броя

 

 

А.5.

Инициативи в читалищната библиотека

 

 

 

 • Дарителски акции

 

 

 • Обучения и семинари

 

 

 • Социална и образователна дейност

 

 

 • Срещи с творци, литературни четения

 

 

 • Чествания и годишнини

 

 

А.6.

Общ годишен брой на читателските посещения в библиотеката

 

 

А.7.

Брой на регистрираните читатели в библиотеката

 

 

А.8.

Работа по проекти

 

 

 

 • Кандидатстване по проекти

 

 

 • Спечелени проекти

 

 

А.9.

Оборудване на читалището с информационна и компютърна техника

 

 

 

 • Преносим компютър

 

 

 • Настолен компютър

 

 

 • Принтер

 

 

 • Скенер

 

 

 • Ксерокс

 

 

 • Други (....................................................................................)

 

 

А.10.

Предоставяне на информационни и компютърни услуги

 

 

А.11.

Функционираща читалня

 

 

А.12.

Наличие на видеотека, фототека, филмотека

 

 

Б.

Любителско художествено творчество

.........

Б.1.

Постоянно действащи колективи

 

 

Б.2.

Временно действащи колективи

 

 

Б.3.

Участия на конкурси и фестивали на любителското творчество

 

 

 

 • Международни

 

 

 • Национални

 

 

 • Регионални

 

 

Б.4.

Получени награди от изяви на конкурси и фестивали на любителското творчество

 

 

 

 • Международни

 

 

 • Национални

 

 

 • Регионални

 

 

 • Общински

 

 

Б.5.

Действащи школи по изкуствата и школи за изучаване на чужди езици

 

 

Б.6.

Действащи клубове и кръжоци

 

 

Б.7.

Действащи музейни и галерийни сбирки

 

 

Б.8.

Участие в дейности по проекти

 

 

Б.9.

Други читалищни дейности

 

 

 

 • Младежки

 

 

 • Социални

 

 

 • Образователни

 

 

 • Съвместно с училищни настоятелства

 

 

 • Съвместно с църковни настоятелства

 

 

 • Съвместно с неправителствени организации и граждански сдружения

 

 

Б.10.

Организиране и провеждане на културни инициативи

 

 

 

 • Селищни прояви

 

 

 • Районни прояви

 

 

 • Общински празници и чествания

 

 

 • Национални празници и чествания

 

 

 • Международни празници и чествания

 

 

В.

Стопанска дейност и поддържане на материалната база

.......

В.1.

Разгъната площ за читалищна дейност в кв.м

 

 

В.2.

Брой поддържани зали в читалището

 

 

В.3.

Управленска инициатива за стопанска дейност, приходите от която се използват за читалищни дейности:

 

 

 

 • Наем на помещения

 

 

 • Търговска дейност

 

 

 • Селскостопански дейности

 

 

 • Други дейности

 

 

В.4.

Техническо и материално осигуряване на читалищните зали

 

 

 

 • Сценично оборудване

 

 

 • Сценично и салонно осветление

 

 

 • Озвучаване

 

 

 • В и К оборудване

 

 

 • Отопление

 

 

 • Музикални инструменти

 

 

В.5.

Управленска инициатива за ремонтни дейности

 

 

 

 • Текущ ремонт (..........................................................)

 

 

 • Вътрешен основен ремонт на сградния фонд

 

 

 • Външен основен ремонт на сградния фонд

 

 

 • Основен ремонт на покрив

 

 

 • Основен ремонт на В и К/електрическа инсталация

 

 

В.6.

Управленска инициатива за набиране на собствени приходи

 

 

В.7.

Управленска инициатива за оптимално управление на бюджета

 

Общ брой точки от Раздели А, Б и В

..........

 

Изготвил: ...................................

(............................................................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЖЕМЕСЕЧНАТА СУБСИДИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА

Протокол на комисията за разпределение на финансовите средства на читалищата

 

Приемане бюджета на Община Свиленград от Общински съвет

Отговорен служител от дирекция “Хуманитарни дейности” изготвя Искане за субсидия за читалищата, като проверява да не се превишава тримесечното разпределение на бюджета

Отговорен служител от дирекция “Хуманитарни дейности”представя искането на Гл. Специалист “Бюджет” в дирекция БФАИОЕ, за проверка за проверка за наличие на бюджетен кредит.

Отговорен служител от дирекция “Хуманитарни дейности” представя Искането на Финансовия контрольор за предварителен контрол

Финансовият контрольор завежда Искането за субсидия в Дневника за субсидии, осъществява предварителен контрол и  след подписването му го предава на Главния счетоводител.

Главният счетоводител предава Искането на Кмета/Зам.кмет за утвърждаване и подписване.

След подписване от кмета,  се предава в отдел “Бюджет и финанси” за изготвяне на платежно нареждане.

Прилагане системата на двойния подпис и превеждане на субсидията на читалището.

Втори екземпляр в счетоводството към платежното контрольор

 

Първи екземпляр на финансовия контрольор

 

 

 

ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА ПО ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И ДРУГИ СРЕДСТВА С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Изготвяне на уведомителни писма до председателите на читалищата от дирекция “Бюджет и финанси”

Писма за завишаване на бюджета от Министерството на финансите;  

от Министерството на културата или друга институция за извършване корекция на бюджетните взаимоотношения с размера на средствата по спечелен проект, програма.

С писмото се указва реда за предоставяне на целевата субсидия и определяне начина за извършване на предварителен контрол от Общината.

Изготвяне Искане за субсидия за читалищата от председателя/секретаря на читалището. Осъществяване на контрол  за съответствие  на  размера на исканите средства от председателя/секретаря на читалището - / Контрола № 2 от контролния лист/.

Предаване Искането за субсидия на Гл.специалист бюджет в дирекция БФАИОЕ, за проверка за наличие на бюджетен кредит

Предаване на Искането на финансовия контрольор, за предварителен контрол, който завежда Искането за субсидия в Дневника за субсидии, и след валидирането му го предава на главния счетоводител.

Главният счетоводител предава Искането за субсидии  на кмета/зам.кмет за утвърждаване и подписване.

След подписване на Искането за субсидии от кмета,  се предава в отдел “Бюджет и финанси” за изготвяне на платежно нареждане.

Прилагане системата на двойния подпис и превеждане на субсидията на читалището.

Втори екземпляр в счетоводството към платежното контрольор

 

Първи екземпляр на финансовия контрольор

Представяне на копия и оригинални документи  за проверка/договори, фактури доказващи целесъобразното изразходване на средствата/.

Читалищата представят  съответния документ, с който се отпуска финансирането, а  при спечелен проект – копие на цялата документация по проекта на отг.служител от д-я “ХД”

 

 

 

[1] Искането се представя на финансовия контрольор от:

 • отговорен служител от Дирекция “Хуманитарни дейности” за ежемесечно превеждане на субсидията
 • от председателя/секретаря на читалището – за целеви средства по спечелени проекти и програми
https://www.livechatalternative.com/