Демографска характеристика

Население

Населението на община Свиленград е 24 366 души (15 март 2012 г.), с което тя се нарежда на четвърто място в област Хасково. По големина на територията - 705,37 кв.км., тя е на трето място. Центърът на общината - гр.Свиленград е с население – 19 627 души (15 март 2012 г.), с прогресивен тип възрастова структура (20.7:61,0:18,3% съответно под-,във- надтрудоспособна възраст), с пропорции много по-благоприятни от средните за общината. Правят впечатление абсолютен и относителен дял на населението в трудоспособна възраст - 81,17 % от общото трудоспособно население на общината и съсредоточаването на този потенциал в града.

Динамиката на негативните демографски процеси е забавена, интензитетът на миграцията намалява, общинският център Свиленград е с благоприятен възпроизводствен и трудов потенциал.
Активното население на общината е 14 930 души, от него реално заетите са около 50%.

Селищна мрежа

В общината са разположени 23 населени места, с общо население  с постоянна адресна регистрация към  15.03.2012 г. –  24 366 души, от които: 

• Осем села – с население под 100 човека

Костур, Лисово, Дервишка могила, Варник, Маточина, Равна гора, Пашово и Михалич


• Осем села с население между 100 и 200 души

Щит, Чернодъб, Генералово, Димитровче, Мустрак, Пъстрогор, Сива река и Сладун


• Четири села с население между 200 и 500 души

Левка, Мезек, Младиново и Райкова могила


• Три села с население между 500 и 1000 души

Студена, Момково и Капитан Андреево  

https://www.livechatalternative.com/