Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН- Свиленград/ за 2021г.

Файлове:

mkb.pdf mkb.pdf

https://www.livechatalternative.com/