Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН- Свиленград/ за 2022г. , приет с Решение №1149/25.01.23г.

Файлове:

otchet otchet

https://www.livechatalternative.com/