Документи

Изменение на Програма за управление и разпореждане с общинска собтвеност за 2022г.,като създава ново Приложение №8, "Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружеств

https://www.livechatalternative.com/