Фауна

Община Свиленград се обитава от голям брой редки и защитени видове. Числеността на защитените влечуги: каспийска блатна костенурка (Mauremus rivulata), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (T. hermanni) и змиегущер (Ophisaurus apodus) е една от най високите в Сакар планина. 

От птиците са установени 76 вида, от които 34 са с неблагоприятен природозащитен статус в Европа. Включени в Червената книга на България са:

  • черният щъркел (Ciconia nigra)
  • белоопашатият мишелов (Buteo rufinus)
  • малкият креслив орел (Aquila pomarina)
  • големият ястреб (Accipiter gentilis)
  • черната каня (Milvus migrans)
  • вечерната ветрушка (Falco vespertinus)

Районът е важно местообитание на Световно защитения царски орел (Aquila heliaca).

Едрите бозайници са представени от благородния елен (Cervus elafus), дивата свиня (Sus scrofa) и чакала (Canis aureus).
Важни местообитания на Световно защитения царски орел са и районите около с. Щит, с. Пъстрогор и с. Маточина.

В района на Южен Сакар са установени над 100 вида птици, от които 18 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 61 са видове от европейско природозащитно значение (SPEC), като в категория SPEC 1 е включен 1 вид, в категория SPEC 2 – 13 вида, в категория SPEC 3 са включени 28 вида и в SPEC 4 – 19 вида.

Районът е място с международно значение за гнездящите тук белоопашат мишелов и сив кълвач.

Снимка: AngMoKio

https://www.livechatalternative.com/