Флора

На територията на Община Свиленград попадат защитената местност “Лозенски път”, която е естествено находище на блатно кокиче и природен парк “Източни Родопи”, обхващащ част от землищата на с. Мезек и с. Сива река. В територията на Общината се включва част от Корине сайт “Сакар” имащ международен природозащитен статус.

Около 70% от територията на Южен Сакар е заета със селскостопански площи на мястото на гори от космат дъб и вергилиев дъб. Сред тях на около 15% от общата площ са разпръснати ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма, луковична ливадина, садина и др. и по – рядко мезоксеротермна растителност.

Храсталаците от драка, примесени със смин в съчетание с ксеротермни тревни формации са добра предпоставка за сравнително високата численост на лалугера и дивия заек. В района се срещат също широколистни гори от “островен тип” от космат и виргилиев дъб със средиземноморски елементи на места възникнали вторично. Край много от деретата и реките в Южен Сакар все още растат стари дървета от бяла топола, върби и др., които представляват гнездова база за грабливите птици.

https://www.livechatalternative.com/