Информация относно средства за електронна идентификация

На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за електронна идентификация за предоставяните електронни услуги и справки достъпни чрез портала на Община Свиленград са както следва:

I. За справки за задължение Местни данъци и такси на адрес https://87.120.162.28:8181/OnlineReportWSClient/obligations

ЕГН/ЕИК/ЛНЧ и ПИН*

*ПИН Персонален идентификационен номер, който се получава лично срещу предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място в Община Свиленград, дирекция МДТ .

II. Заявяване на електронни административни услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел Централизирано заявяване, подраздел Услуги предоставяни от Общинска администрация на адрес:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

Средствата за електронна идентификация, чрез които гражданите и организациите могат да заявят предоставяните от администрацията електронни административни услуги са:

  • квалифициран електронен подпис (КЕП), в т.ч. мобилен квалифициран електронен подпис
  • персонален идентификационен код (ПИК), издаван от Националния осигурителен институт (НОИ)
  • персонален идентификационен код, издаван от Националната агенция за приходите (НАП)

Нивата на осигуреност на средствата за електронна идентификация са „ниско“, „значително“ и „високо“.

Връзката между ниво на осигуреност на е-услугата и средството за е-идентификация е както следва:

  • Ниво на осигуреност „високо" - средство за идентификация КЕП;
  • Ниво на осигуреност „значително" - средство за идентификация ПИК на НАП, ПИК на НОИ, УКД на НЗОК, за което е въведена допълнителна еднократна парола (втори фактор) за автентикация;
  • Ниво на осигуреност „ниско" - средство за идентификация ПИК на НАП, ПИК на ЮИ, УКД на НЗОК.

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация при заявяване на общински е-услуги, може да се разгледат тук.

За да използвате предоставените електронни административни услуги е необходимо да:

  1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), ПИК на НАП или ПИК на НОИ.
  2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
  3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/