Съобщения за избирателите

СЪОБЩЕНИЯ

във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание

на 2 октомври 2022г.

1. До 17 септември 2022 год. вкл./събота/ избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник.Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. - Приложение №21-НС

 

2. До 17 септември 2022 год. вкл./събота/ избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Заявлението трябва да е подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл.36 от ИК /за вписване в списъка за гласуване по настоящи адрес/ и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис - Приложение №67-НС

     3.До 24 септември 2022 г. вкл./събота/ всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник - Приложение № 17-НС

https://www.livechatalternative.com/