Съобщение за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Избиратели, които към 11 юли 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на адрес на територията на община Свиленград съгласно Закона за здравето и не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласува с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 1) към Решение №350-НС/30.06.2021г.

      Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината /кметството/кметския наместник, в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден  включително.

 

     Заявлението се подават по един от следните начини:

     1.Саморъчно подписано от избирателя и подадено пред органа лично,  от пълномощник с пълномощно в свободен текст в Общинска администрация Свиленград, по пощата или по факс 0379/74371       

 

     2.Заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, без да се изисква квалифициран електронен подпис или през интернет страницата на общината  https://auslugi.com/public/service/svilengrad/request/6147

     Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен цитираното пълномощно.

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

 

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия до 3 дни преди изборния ден.

https://www.livechatalternative.com/