Съобщения за избирателите

СЪОБЩЕНИЯ

във  връзка с произвеждането на избори за Народно събрание

на  11 юли  2021г.

      1. До 26 юни 2021 година вкл./събота/ избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината,  кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството -  Приложение №12-НС.

       2. До 26 юни 2021г. вкл. /събота/ избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но  желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,  заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Заявлението трябва да е подписано саморъчно и може да бъде  подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл.36 от ИК /за вписване в списъка за гласуване по настоящи адрес/ и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис - Приложение №14-НС.

       3.До 3 юли 2021 г. вкл./събота/ всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник -            Приложение № 8-НС.

https://www.livechatalternative.com/