Съобщение за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация-Свиленград уведомява, че Избирателите, които към 4 април 2021г. са под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, могат да подадат заявление / Приложение №1 към Решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК/ до кмета на общината/кметството/кметския наместник в периода от 24.03.2021г. до 31.03.2021г. за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявлението се подава по един от следните начини:

 - саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл.23, ал.1 от Изборния кодекс от пълномощник с пълномощно в свободен текст заявление /без да е необходимо да е нотариално заверено/, лично, по пощата или по факс

 - подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или  по факс

-заявление, подадено на електронната поща на общината [email protected] , без да се изисква квалифициран електронен подпис

          Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия в подвижна избирателна секция не се прилагат документи, освен гореописаните пълномощни.

         Общинската администрация прави преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в ПСИК, като извършва проверка в съответната РЗИ или в Националната информационна система за борба с COVID-19, след което избирателят бива уведомяван за включването му в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в ПСИК по телефон или чрез електронна поща, посочени в подаденото от него заявление.

https://www.livechatalternative.com/