Съобщения за избирателите

СЪОБЩЕНИЯ

във  връзка с произвеждането на избори за Народно събрание

на  4 април  2021г.

      1. До 20.03.2021 година вкл./събота/ избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес.Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес – Приложение №12-НС.

       2. До 20 март 2021г. вкл. /събота/ избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но  желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,  заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.Към заявлението се прилагат копие от  документи от ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.-Приложение №14-НС.

       3.До 27.03.2021 г. вкл./събота/ всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник .– Приложение № 8-НС.

 

      4. ГД ГРАО предоставя възможност за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А 1, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

https://www.livechatalternative.com/