СЪОБЩЕНИЕ за избирателите, които са под задължителна карантина или задължителна изолация

СЪОБЩЕНИЕ

за избирателите, които са под задължителна карантина или задължителна изолация

Общинска администрация-Свиленград уведомява, че избирателите, които са под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да подадат заявление / Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.на ЦИК/ до кмета на общината/кметството/кметския наместник в периода от 01.11.2021г. до изборния ден включително.

Секция за гласуване на избирателите с подвижна избирателна кутия се образува, ако до 3 /три/ дни преди изборния ден /11.11.2021г./  има подадени не по-малко от 7 /седем/ заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявлението се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл.23, ал.1 от Изборния кодекс от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходимо да е нотариално заверено/, по пощата или по факс/ 0379 74371/.

-заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК /https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021// или на електронна поща [email protected] ,  без да се изисква квалифициран електронен подпис.Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия в подвижна избирателна секция не се прилагат документи, освен гореописаните пълномощни.

Общинската администрация вписва избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия  след извършване на  проверка в съответната РЗИ, след което избирателят бива уведомяван за включването му в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в ПСИК по телефон или чрез електронна поща, посочени в подаденото от него заявление.

https://www.livechatalternative.com/