Климат

Община Свиленград се намира в континентално-средиземноморската климатична област, което определя и континентално-средиземноморският тип климат на общината. Най-характерните белези на този тип климат са топлото лято и меката зима (януарските температури са над 0оС), сравнително малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на ежегодно устойчива снежна покривка.

• Радиационно - топлинен баланс

Слънчево греене:

По данни от МТО станция – Свиленград регионът на общината се характеризира с голяма продължителност на слънчево греене - 2240-2249 часа с максимуми за месеците юли и август.

Облачност:
Средногодишната стойност на обща облачност, оценена по 10-балната скала е 4,4 за региона с добре изразени максимуми на облачни дни през зимните месеци декември и януари.

• Температура на въздуха

Средната стойност на годишната температурата на въздуха в общината варира в границите между 12,6оС и 13,6оС. Средните юлски температури са между 22-24оС, а средните януарски температури за общината се колебаят от 0 до 1-2оС над нулата. Сумата на температурите през активния вегетационен период достигат 4000оС и е една от най-големите за страната.
- Най – горещи са месеците юли и август, а най – ниски са средномесечните температури за декември и януари.
- Максимална температура за месец юли – 30,2 С.
- Минимална температура за месец януари – минус 3,4 С.
- Средна годишна температурна амплитуда – 20-22 С.
Не се отчитат отрицателни средномесечни температури и резки температурни инверсии. Характерна за района е слънчевата, топла и сравнително продължителна есен.

• Атмосферно налягане и вятър

Вътрешногодишният ход на атмосферното налягане се характеризира с един максимум през декември или януари, и един минимум през юли, т.е. той е обратен на този на температурата на въздуха. Стойностите му за месеците януари и декември са съответно 1020.78hPa и 1020.22hPa, а за месец юли 1011.41hPa. Средногодишно за страната при температура на въздуха 0оС атмосферното налягане е 1013hPa . Приведени към морското равнище годишните стойности за всички станции в страната са между 1015 и 1018hPa .
Преобладаващите ветрове са северозападни и североизточни. През студеното полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.
Орографските особености на региона влияят на посоката и скоростта на вятъра. Преобладават ветровете със северна компонента ( NW, N, NE ) – 43% от случаите, северна компонента – ( NW, W, SW ) – 37,6% от случаите. Честотата на ветровете с южна компонента ( SE, S, SW ) – 30,7% се увеличава най – вече през месеците април и май. Повторяемост на случаите “тихо време” – 23,6%.
Средномесечните стойности на скоростта на вятъра варира около средногодишната стойност – 1,6 м/сек. Най – ветровито е през пролетните месеци март и април – 2,02,1 м/сек., а най – тихо е през есенните месеци октомври и ноември ( 1,2 м/сек. ).

• Влажност на въздуха

Средната относителна влажност на въздуха за региона е 76,3%.
Повторяемостта и продължителността на мъглите, което до голяма степен се определя от орографските условия, обуславя натрупването на атмосферните замърсители. По данни на МТО станция – Свиленград средногодишно 30,9 дни са с мъгла. Най – голям е броят на дните с мъгла – 6,06,5 през ноември и декември.

• Валежи и снежна покривка

Регионът на Община Свиленград се характеризира със средногодишно количество 696,0 мм с минимум през летните месеци.
Разпределението на валежните количества по сезони е както следва:
зима – 178 мм, пролет – 145 мм, лято 120 мм, есен – 153 мм.
В аспект влияние върху състоянието на атмосферния въздух в региона следва да се отбележи, че посоченото по – горе сезонно разпределение на валежите, поради ниските си стойности определя наличие на вероятен риск за натрупване на атмосферни замърсители през летния сезон.
Вторичния максимум на валежите в края на пролетта и началото на лятото съвпада с високата активност на Исландските циклони ( май, юни ).
Високите количества на късноесенните и зимните валежи способстват и за активирането на кумулативната дейност по терасата на река Марица.
Снежната покривка е слаба и краткотрайна с брой на дните със сняг 1630.

 

https://www.livechatalternative.com/