Мисия, визия и цели

МИСИЯ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Постигане на високи резултати в областта на развитие на туризма на територията на община Свиленград чрез създаване и развитие на функциониращ модел и участие на всички заинтересовани страни с акцент върху поддържането на чиста природа и валоризация на богатото културно-историческо наследство на територията на общината.

 ВИЗИЯ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и конкурентоспособност на община Свиленград чрез съчетаване на природно богатство, традиции, култура и историческо наследство за превръщането и в нетрадиционна туристическа дестинация със съхранена природна и културно-историческа среда.

 

https://www.livechatalternative.com/