Дневен ред за редовни заседания на постоянните комисии към ОбС - Свиленград, мандат 2023-2027г. през м. Февруари 2024г. и протоколи от проведени заседания

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД

бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20,  e-mail:[email protected]

ДНЕВЕН  РЕД ЗА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ В ОбС – СВИЛЕНГРАД

м. ФЕВРУАРИ 2024 г.

21.02.2024г./ сряда /

   Редовно заседание на ИК, което ще се проведе на 21.02.24г. от 13.30 часа  в малката заседателна зала на ОБА, II етаж,  при следния дневен ред:

 

1. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№47/08.02.24г. от д-р Валерий Митрев – Управител на „  Медицински център I – Свиленград „ ЕООД относно – Финансов отчет към 31 декември 2023г. и Годишен доклад за дейността на Медицински център I – Свиленград ЕООД към 31.12.2023год.

2. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№48/08.02.24г. от д-р Димитър Ермов – Управител на ” МБАЛ – Свиленград „  ЕООД относно – Финансов отчет на дружеството и Доклад на независимия одитор към 31 декември 2023г.

3. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№49/08.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за отчетната 2023г. на Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027г. на Община Свиленград

4. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№52/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Процедура за покупко - продажба по ЗОС на придаваема част с обща площ от 100 кв.м. от недвижим имот - общинска собственост придаваща се към УПИ II - 12, кв.5 по плана на с. Чернодъб, общ. Свиленград

5. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№53/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Процедура за покупко - продажба по ЗОС на придаваема част с обща площ от 29 кв.м. от недвижим имот - общинска собственост придаваща се към УПИ I - 12, кв.5 по плана на с. Чернодъб, общ. Свиленград

6. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№54/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Програма за управление на община Свиленград за периода 2023 – 2027 година

7. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№55/13.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Процедура за покупко - продажба по ЗОС на придаваема част с обща площ от 114 кв.м. от недвижим имот - общинска собственост придаваща се към УПИ VIII - 200, кв.12 по плана на с. Чернодъб, общ. Свиленград

8. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№56/13.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград –  Отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи земеделски имоти находящи се в землището на с. Маточина и с. Момково, общ. Свиленград

9. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№57/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Даване на предварително съгласие за право на прокарване през недвижими имоти - публична общинска собственост, находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград

10. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№58/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Свиленград, общ. Свиленград

11. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№59/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Промяна на Схема за паркоместа с режим  „ Служебен абонамент „ , одобрена от ОбС - Свиленград

12. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№60/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Съгласие за сключване на допълнително споразумение към договор за наем на земеделска земя

13. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№61/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Съгласие за предоставяне под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи земеделски имоти с НТП - " За селскостопански, горски, ведомствен път ", попадащи в масиви за ползване на пасища, мери и ливади

14. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№62/15.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Изменение на Решение №53/20.12.2023г.

15. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№63/15.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Отдаване под наем на търговски обект - магазин на ул. " Радул Милков", гр. Свиленград

16. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№64/15.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Отдаване под наем на части от недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 65677.703.683 по КК и КР на гр. Свиленград

17. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№65/16.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Споразумение за партньорство по програма Интерег VI - Б Дунавски регион 2021 - 2027

18. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№66/16.02.24г. от г- жа Мария Костадинова – Зам. Кмет на общ. Свиленград – Отдаване под наем на недвижими земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2024г. - 2025г.

 

     Редовно заседание на БК, което ще се проведе на 21.02.24г. от 14.30 часа  в малката заседателна зала на ОБА, II етаж,  при следния дневен ред:

1. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№47/08.02.24г. от д-р Валерий Митрев – Управител на „  Медицински център I – Свиленград „ ЕООД относно – Финансов отчет към 31 декември 2023г. и Годишен доклад за дейността на Медицински център I – Свиленград ЕООД към 31.12.2023год.

2. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№48/08.02.24г. от д-р Димитър Ермов – Управител на ” МБАЛ – Свиленград „  ЕООД относно – Финансов отчет на дружеството и Доклад на независимия одитор към 31 декември 2023г.

3. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№49/08.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за отчетната 2023г. на Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027г. на Община Свиленград

4. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№52/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Процедура за покупко - продажба по ЗОС на придаваема част с обща площ от 100 кв.м. от недвижим имот - общинска собственост придаваща се към УПИ II - 12, кв.5 по плана на с. Чернодъб, общ. Свиленград

5. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№53/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Процедура за покупко - продажба по ЗОС на придаваема част с обща площ от 29 кв.м. от недвижим имот - общинска собственост придаваща се към УПИ I - 12, кв.5 по плана на с. Чернодъб, общ. Свиленград

6. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№54/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Програма за управление на община Свиленград за периода 2023 – 2027 година

7. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№55/13.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Процедура за покупко - продажба по ЗОС на придаваема част с обща площ от 114 кв.м. от недвижим имот - общинска собственост придаваща се към УПИ VIII - 200, кв.12 по плана на с. Чернодъб, общ. Свиленград

8. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№56/13.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград –  Отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи земеделски имоти находящи се в землището на с. Маточина и с. Момково, общ. Свиленград

9. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№58/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Свиленград, общ. Свиленград

10. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№60/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Съгласие за сключване на допълнително споразумение към договор за наем на земеделска земя

11. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№61/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Съгласие за предоставяне под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи земеделски имоти с НТП - " За селскостопански, горски, ведомствен път ", попадащи в масиви за ползване на пасища, мери и ливади

12. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№63/15.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Отдаване под наем на търговски обект - магазин на ул. " Радул Милков", гр. Свиленград

13. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№64/15.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Отдаване под наем на части от недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 65677.703.683 по КК и КР на гр. Свиленград

14. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№66/16.02.24г. от г- жа Мария Костадинова – Зам. Кмет на общ. Свиленград – Отдаване под наем на недвижими земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2024г. - 2025г.

     Редовно заседание на КТСУ, което ще се проведе на 21.02.24г. от 15.00 часа  в малката заседателна зала на ОБА, II етаж,  при следния дневен ред:

1. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№49/08.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за отчетната 2023г. на Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027г. на Община Свиленград

2. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№52/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Процедура за покупко - продажба по ЗОС на придаваема част с обща площ от 100 кв.м. от недвижим имот - общинска собственост придаваща се към УПИ II - 12, кв.5 по плана на с. Чернодъб, общ. Свиленград

3. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№53/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Процедура за покупко - продажба по ЗОС на придаваема част с обща площ от 29 кв.м. от недвижим имот - общинска собственост придаваща се към УПИ I - 12, кв.5 по плана на с. Чернодъб, общ. Свиленград

4. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№54/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Програма за управление на община Свиленград за периода 2023 – 2027 година

5. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№55/13.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Процедура за покупко - продажба по ЗОС на придаваема част с обща площ от 114 кв.м. от недвижим имот - общинска собственост придаваща се към УПИ VIII - 200, кв.12 по плана на с. Чернодъб, общ. Свиленград

6. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№57/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Даване на предварително съгласие за право на прокарване през недвижими имоти - публична общинска собственост, находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград

7. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№59/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Промяна на Схема за паркоместа с режим  „ Служебен абонамент „ , одобрена от ОбС - Свиленград

8. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№62/15.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Изменение на Решение №53/20.12.2023г.

9. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№63/15.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Отдаване под наем на търговски обект - магазин на ул. " Радул Милков", гр. Свиленград

10. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№64/15.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Отдаване под наем на части от недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 65677.703.683 по КК и КР на гр. Свиленград

 

     Редовно заседание на КЗГООС, което ще се проведе на 21.02.24г. от 15.20 часа  в малката заседателна зала на ОБА, II етаж,  при следния дневен ред:

1. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№49/08.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за отчетната 2023г. на Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027г. на Община Свиленград

2. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№54/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Програма за управление на община Свиленград за периода 2023 – 2027 година

3. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№56/13.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград –  Отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи земеделски имоти находящи се в землището на с. Маточина и с. Момково, общ. Свиленград

4. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№58/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Свиленград, общ. Свиленград

5. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№60/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Съгласие за сключване на допълнително споразумение към договор за наем на земеделска земя

6. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№61/14.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Съгласие за предоставяне под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи земеделски имоти с НТП - " За селскостопански, горски, ведомствен път ", попадащи в масиви за ползване на пасища, мери и ливади

7. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№66/16.02.24г. от г- жа Мария Костадинова – Зам. Кмет на общ. Свиленград – Отдаване под наем на недвижими земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2024г. - 2025г.

        Редовно заседание на КЗСДС, което ще се проведе на 21.02.24г. от 15.40 часа  в малката заседателна зала на ОБА, II етаж,  при следния дневен ред:

1. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№47/08.02.24г. от д-р Валерий Митрев – Управител на „  Медицински център I – Свиленград „ ЕООД относно – Финансов отчет към 31 декември 2023г. и Годишен доклад за дейността на Медицински център I – Свиленград ЕООД към 31.12.2023год.

2. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№48/08.02.24г. от д-р Димитър Ермов – Управител на ” МБАЛ – Свиленград „  ЕООД относно – Финансов отчет на дружеството и Доклад на независимия одитор към 31 декември 2023г.

3. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№49/08.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за отчетната 2023г. на Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027г. на Община Свиленград

4. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№54/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Програма за управление на община Свиленград за периода 2023 – 2027 година

 

 Редовно заседание на КОКПЧЕИ, което ще се проведе на 21.02.24г. от 15.50 часа  в малката заседателна зала на ОБА, II етаж,  при следния дневен ред:

1. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№49/08.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за отчетната 2023г. на Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027г. на Община Свиленград

2. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№54/12.02.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград – Програма за управление на община Свиленград за периода 2023 – 2027 година

/ приложения към докладните записки – в деловодството на ОбС – Свиленград /

 

Адв. Георги Еленков

Председател на Общински съвет - Свиленград

 

ГЕ/СТ

 

Файлове:

dz-47 dz-47

dz-48 dz-48

dz-49 dz-49

ПИРО 2023 г_ - годишен доклад-приложение към ДЗ№49 ПИРО 2023 г_ - годишен доклад-приложение към ДЗ№49

dz-52 dz-52

dz-53 dz-53

dz-54 dz-54

dz-55 dz-55

dz-56 dz-56

dz-57 dz-57

dz-58 dz-58

dz-59 dz-59

dz-60 dz-60

dz-61 dz-61

dz-62 dz-62

dz-63 dz-63

dz-64 dz-64

dz-65 dz-65

protokol 5 ИК protokol 5 ИК

протокол 5- БК протокол 5- БК

протокол 5 КТСУ протокол 5 КТСУ

Протокол 5- КЗГООС Протокол 5- КЗГООС

ПРОТОКОЛ 5 КЗСДС ПРОТОКОЛ 5 КЗСДС

Протокол 5 КОКПЧЕИ Протокол 5 КОКПЧЕИ

https://www.livechatalternative.com/