Дневен ред за съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС - Свиленград, мандат 2023-2027г. през м. Февруари 2024г. и Протокол от проведено заседание

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД

бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20,  e-mail:[email protected]

 

 

ДНЕВЕН РЕД ЗА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБС – СВИЛЕНГРАД / ИК, БК, КТСУ, КЗГООС, КЗСДС и КОКПЧЕИ/

    което ще се проведе на 02.02.24г. от 12.00 часа в Малката заседателна зала на ОБА, II етаж със следния дневен ред:

1. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№33/26.01.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград Приемане на бюджет на община Свиленград за 2024г.

2. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№35/29.01.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград Приемане на актуализирана План – сметка за 2024г. във връзка определяне на приходите от ТБО, извършените разходи за дейности по чл.62 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ

3. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№36/29.01.24г. от арх. Анастас Карчев – Кмет на общ. Свиленград Приемане на Одитно становище на Сметна палата за заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свиленград за 2022г.

4. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№40/30.01.24г. от арх. Анастас Карчев - Кмет на общ. Свиленград - Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кметове на кметства в Община Свиленград, считано от 01.01.2024г.

5. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№41/30.01.24г. от арх. Анастас Карчев - Кмет на общ. Свиленград - Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Свиленград, считано от 01.01.2024г.

6. Разглеждане и вземане на становище по ДЗ№29/22.01.24г. от Група общински съветници на Коалиция „ БСП за България” относно – Включване в бюджета на Община Свиленград на финансови средства за проектиране на междублоковите пространства в кв. „ Простор” и кв. „ Юг”, общ. Свиленград

7. Разглеждане и вземане на становище по ВЖМ№242/08.11.23г. от г-н Михаил Острев – Председател на Сдружение „ Диабет” - Свиленград относно – Молба за финансова подкрепа на Сдружение „ Диабет” - Свиленград

8. Разглеждане и вземане на становище по ВЖМ№267/04.12.23г. от г-жа Петрана Арабходжева –  Председател на УС на Основна общинска организация Свиленград на Съюза на инвалидите в България относно – Молба за финансова подкрепа

 

Адв. ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ

Председател на Общински съвет – Свиленград

ГЕ/СТ

Файлове:

ПРОТОКОЛ съвместно заседание ПК ПРОТОКОЛ съвместно заседание ПК

https://www.livechatalternative.com/