НАРЕДБА №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград/ посл. акт. с Решение №1428/27.09.23г.

Файлове:

naredba 14-последно изм_ Р-е №1428 от 27_09_2023г naredba 14-последно изм_ Р-е №1428 от 27_09_2023г

https://www.livechatalternative.com/