НАРЕДБА №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград/ посл. акт. с Решение №755/24.11.21г.

Файлове:

naredba 14.pdf naredba 14.pdf

https://www.livechatalternative.com/