Наредба №19 за условията и редът за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград/ последна актуализ. с Решение №564/30.06.21г.

Файлове:

Naredba-19.pdf Naredba-19.pdf

https://www.livechatalternative.com/