Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изм. с Решение №1224/31.07.19г.изм. с Решение №245/29.07.20г.

Файлове:

naredba-2 -245-20_07_29.pdf naredba-2 -245-20_07_29.pdf