НАРЕДБА № 2 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, последно изменена с Решение №92 от 31.01.2024г.

Файлове:

Наредба 2, приета с Решение 92от 31_01_2024г Наредба 2, приета с Решение 92от 31_01_2024г

https://www.livechatalternative.com/