НАРЕДБА №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Общински съвет-Свиленград; посл. изм. с Решение №1043 от 28.09.2022г./

Файлове:

Naredba7-aktualna 06_10_22 Naredba7-aktualna 06_10_22

https://www.livechatalternative.com/