Бюджетът на община Свиленград за 2022 г. е 34 747 081 лева

Бюджетът на община Свиленград за 2022 г. е 34 747 081 лева

Община Свиленград ще разполага с бюджет от 34 747 081 лева през 2022 г. Финансовата рамка бе приета с пълно мнозинство на редовна сесия на Общинския съвет. Бюджет `2022 е първият общински бюджет съставен, приет и изпълняван в условията на неприет и обнародван до края на предходната година Закон за държавния бюджет; продължаваща вече две години извънредна епидемична обстановка, породена от COVID-19; криза, породена от ръста на цените на енергоносителите и материалите; въоръжени действия на територията на Украйна, застрашаващи мира и сигурността в Европа. Поради тази обстановка в местния бюджет са предвидени както необходимите разходи за текущата година, така и средства за продължаване на реализацията на мерки от предходната година и достатъчно резерви за минимизиране рисковете при евентуално влошаване на социално-икономическите и политически условия, заяви при представянето му заместник-кметът Мария Костадинова.

Инвестиционната програма за 2022 г. е в размер на 7 822 949 лева, в това число - по бюджета 6 637 242 лева и средства от Европейския съюз в размер на 1 185 707 лева.

Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” e с бюджет в размер на 3 561 721 лева. Средствата са разпределени за поддръжка на улично осветление, изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа, дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие, озеленяване, чистота и други дейности по опазване на околната среда. Предвидени са средства и за закупуване на техника за модернизиране на дейностите на предприятието. Въпреки инфлационните процеси разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, извършвани от Общинското предприятие, са много по-малко от разходите извършвани при наемането на външен изпълнител, сочат разчетите.

Приходите за делегирани от държавата дейности са 19 046 157 лева, а приходите за местни дейности са 15 700 924 лева.

Към приходите за делегирани от държавата дейности са включени 7 348 лева собствени приходи на звената на делегиран бюджет и трансфери за делегирани от държавата дейности в размер на 17 444 952 лева. Тук влизат и временни безлихвени заеми по проекти - 66 820 лева, както и преходен остатък от държавна дейност за 2021 г. от 1 689 731 лева.

Приходите за местни дейности са от собствени приходи – данъчни в размер на 2 802 000 лева и неданъчни приходи в размер на 3 723 185 лева. Към тях са и приходите от трансфери за местни дейности в размер на 2 960 444 лева. При съставянето на приходната част на бюджета за 2022 г. е взето предвид, че за изминалата 2021 г. община Свиленград е една от малкото общини с преизпълнение от 106% при събираемостта на собствените приходи, благодарение на отговорното отношение на нейните жители.

Разходната част от бюджета е разпределена по функции и дейности. Най-голямото перо е за образование. Тук са заложени 13 071 575 лева, които освен основните дейности в детските градини и училищата, включват и предвидени текущи ремонти и капиталови разходи за тях.

За социални дейности са планирани 3 311 014 лева. С тези средства се финансират Програмата за временна заетост, социалните услуги „Асистентска подкрепа” и „Асистенти за лична помощ”, както и издръжката на Домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера, инвалида и др., центъра за настаняване от семеен тип, преходно жилище, дома за пълнолетни лица с увреждания и дневните центрове за възрастни и деца с увреждания.

Разходите за здравеопазване за 2022 г. са в размер на 1 239 808 лева. Те са за дейности в Детска ясла, Детска кухня, Здравни кабинети в детски градини и училища и други дейности по здравеопазването. По-голямата част от средствата са осигурени от държавния бюджет по стандарт, а общината осигурява от собствени средства 10 450 лева за издръжка на детската кухня.

Средствата за преодоляване на епидемията от Ковид-19 през 2022 г. са в размер на 354 357 лева, отпуснати с Постановление на Министерски съвет в края на 2021 г.

В перото за жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната срeда са заложени 10 249 148 лева. В тази сума влизат 5 791 242 лева за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, 613 644 лева за осветление на улици и площади, 1 731 064 лева за чистота, 710 985 лева за озеленяване и други дейности по благоустрояване и екология.

Предвидените в бюджет 2022 г. приходи от селата са 299 299 лева, а разходите са в размер на 641 063 лева. Средствата ще отидат за издръжка, капиталови разходи и текущи ремонти на улици, площади и сгради в малките населени места.

През 2022 г. ще се работи по 30 европроекта и за тях в бюджета са заложени 2 417 266 лева.

14 000 лева са заделени във фонд за подкрепа на местни инициативи на граждани. Финансирането на общинска програма за закрила на деца с изявени дарби е в размер на 4 500 лева. За младежки инициативи са предвидени 4 000 лева.

Като целеви разходи са заложени помощи по решения на Общинския съвет в размер на 71 500 лева, от които: 52 000 лева за еднократни финансови помощи за новородени деца, 10 000 лева за помощи по молби от граждани, 6 000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, 3 500 лева за разходи за погребения на социално слаби жители на общината.

По разчета за субсидии на спортните клубове общата сума е както през миналата година в размер на 222 000 лева. За детско-юношеските спортни клубове финансирането не се променя – общо 112 000 лева, които се разпределят от ОбС съгласно Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в общината. За Хандбален клуб – Свиленград - жени в „А републиканска група” - са предвидени 40 000 лева, за мъжкия отбор на ФК „Свиленград 1921” - 30 000 лева, 40 000 лева остават в резерв за допълнително разпределение с решение на ОбС. Средствата за мероприятията в Спортния календар са 18 000 лева.

Разходите за култура, читалищно дело и музей са в размер на 827 143 лева. Включени са освен издръжката и текущи ремонти на читалища в селата, ремонт в арт галерията, конкурс за нов общински музей и изграждане на посетителски център. Средствата за читалищата са в размер на 390 704 лева. В годината, в която ще се честват 110 години от Балканската война и освобождението на Свиленград, в Културния календар са планирани 70 000 лева за различни празнични мероприятия и инициативи.

На същата сесия, преди гласуването на бюджета, положи клетва като общински съветник за мандат 2019-2023 г. Костадин Кундурджиев от листата на БСП, който с решение на Общинската избирателна комисия заема мястото на подалия оставка Христо Коларов.

https://www.livechatalternative.com/