Сайтът е в процес на обновяване!

Дистанционно ще се проведе публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд "Флаг" за изпълнение на проект за саниране на блокове в кв. "Изгрев"

Дистанционно ще се проведе публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд

Дистанционно провеждане на публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд "Флаг" ЕАД обяви община Свиленград. Средствата ще бъдат използвани за реализация на проект "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. "Изгрев".

За участие в обсъждането заинтересованите  жители на общината могат да попълнят и изпратят специално подготвена Анкета за дистанционно провеждане на публично обсъждане, която е качена в сайта на общината www.svilengrad.bg, раздел Дейности, подраздел Бюджет и финанси - Общински дълг, а също така е приложена и към настоящата информация.

Анкетата може да се изпраща до 22.02.2021 г., електронно -  на имейл адрес [email protected] или на хартия - в Център за административно обслужване на граждани в Общинска администрация-Свиленград, бул. "България" №32.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев””, АДБФП BG16RFOP001-2.003-0006-С01, по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, по ОП “Региони в растеж” 2014- 2020;

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 30 месеца

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 499 979,42 лв., от които 1 274 982,51 лв. от ЕФРР и 224 996,91 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 1.Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. Това ще бъде постигнато чрез изпълнение на енергоефективните мерки, предвидени в изготвените инвестиционни проекти за всеки обект. 2. Подобряване на експлоатационните характеристики, което ще спомогне за удължаване на жизнения цикъл на тези сгради. 3. Намаляване на разходите за енергийно потребление на жилищните сгради, обект на интервенция и създаване на по-добри жилищни условия на живущите в тези сгради. 4. Намаляване на емисиите на парникови газове.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И РЕЗУЛТАТ: Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на три многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград: кв. „Изгрев” - бл. 1, кв. „Изгрев” - бл. 2, кв. „Изгрев” - бл. 6. Проектът предвижда въвеждане на енергоефективни мерки в трите жилищни сгради, изпълнение на всички съпътстващи дейности, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и други дейности описани в енергийното и www.eufunds.bg Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. техническото обследване. Проектът е насочен към конкретна целева група - 135 домакинства, живущи в трите многофамилни жилищни сгради. Постигнатите резултати ще имат трайна устойчивост и въздействие върху населението на града. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове. Като резултат от проекта ще се модернизират жилищни сгради, ще се осигури рентабилна експлоатация и ще се постигне клас на енергопотребление "В".

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ: Дейност 1: Организация и управление на проекта; Дейност 2: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност- предварителна дейност Дейност 3: Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор; Дейност 4: Извършване на СМР -Въвеждане на енергоефективни мерки на многофамилни жилищни сгради Дейност 5: Упражняване на строителен надзор на обектите, включени в проектното предложение; Дейност 8: Дейности за информация и комуникация по проекта.

Пълна информация за проекта: Община Свиленград  - Дейност  Проекти – Проекти финансирани от ЕС - Проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 -  https://www.svilengrad.bg/bg/proekti-po-op-regioni-v-rastezh-2014-2020

Информация за Фонд „Флаг” ЕАД -  https://www.flag-bg.com/

 

Приложени документи:

Анкета

Заповед на кмета за провеждане на дистанционно публично обсъждане

Резюме на проекта

 

Файлове:

АНКЕТА - Мостово финансиране.doc АНКЕТА - Мостово финансиране.doc

Заповед за дист_публ_обсъждане.doc Заповед за дист_публ_обсъждане.doc

Info_proekt_Izgrev.pdf Info_proekt_Izgrev.pdf