Два проекта за модернизация на образователната среда спечели община Свиленград по Плана за възстановяване и устойчивост

Изображение 12268

 

Община Свиленград получи одобрение на два проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост и покани за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектите са за ремонт и модернизация на СУ "Д-р Петър Берон" и ДГ „Зорница” гр. Свиленград, финансирани по процедура „Модернизация на образователна среда”.

Целта на проектите е модернизация и осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия в образователните институции. Изпълнението на дейностите ще допринесе за създаване на сигурна, екологична, устойчива, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание, социализация и за развитие на потенциала на учащите се в двете най-големи учебни и детски заведения в общината - СУ "Д-р Петър Берон" и ДГ „Зорница”.

Проектът за СУ "Д-р Петър Берон" е на стойност 3 940 500,46 лв. Срокът за изпълнение е 35 месеца след подписване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в училището, са: подготовка на процедура и сключване на договор с изпълнител за инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР на обекта.

Основните строително-монтажни работи ще бъдат проектирани и изпълнени съгласно изготвените енергийно и техническо обследване на обекта и ще включват: изпълнение на енергоефективни мерки - топлоизолиране на външни стени; подмяна на дограма; топлоизолиране на покривни конструкции; топлоизолиране на подови конструкции; въвеждане на система за отопление/охлаждане с термо-помпени агрегати въздух - въздух; подмяна на осветителни тела; изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди; система за сградна автоматизация и управление, включваща мониторинг на потреблението на енергия.

Дворното пространство и прилежащите площи ще бъдат обновени и озеленени, ще се изгради поливна система и настилка на спортна площадка на открито.

Проектът предвижда и закупуване на оборудване и обзавеждане на компютърен кабинет за начален етап в съответствие с изискванията за провеждане на редовни учебни часове по компютърно моделиране. След предвидения вътрешен ремонт на кабинета ще бъдат доставени и монтирани лаптопи, единични маси със столове за учениците, бюро и стол за учителя и бяла дъска. Ще бъде закупено оборудване за езиков кабинет с единични маси и столове, интерактивен дисплей и принтер.

Проектът за ДГ „Зорница” е на стойност 1 999 937,30 лв. Срокът за изпълнение е 35 месеца след подписване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Основните строително-монтажни дейности включват: изпълнение на енергоефективни мерки - топлоизолиране на външни стени; подмяна на дограма; топлоизолиране на покривни конструкции; топлоизолиране на подови конструкции; въвеждане на система за отопление/охлаждане с термо-помпени агрегати въздух-въздух; подмяна на осветителни тела; изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди.

В проекта са заложени и ремонтни дейности и закупуване на оборудване и обзавеждане за една от детските занимални.

Изпълнението на всички дейности ще стартира с подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители.

https://www.livechatalternative.com/