Напредъкът по проект „Хабитат „Сакар“ бе представен на междинна пресконференция

Изображение 10769

На 25.11.2022 г. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“ се проведе междинна пресконференция по проект „Хабитат „Сакар“.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор BG16M1OP002-3.028- 0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”. Партньор по проекта е община Свиленград.

На пресконференцията присъстваха изпълнителният директор на МИГ „Свиленград Ареал“ Милена Янева, представителят на екипа за управление на проекта Милена Павлова, членове на екипа за управление на проекта, представители на Община Свиленград, заинтересовани лица и медии.

Милена Павлова запозна присъстващите на събитието с развитието и изпълнението на дейностите до момента. Проектът обхваща защитени зони от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ "Свиленград Ареал". Проведени са наблюдения на целевите видове по проекта и техните местообитания, създадени са подходящи местообитания за целевите видове прилепи чрез предоставяне на изкуствени убежища; проведени са обучения на заинтересованите страни; подобрени са условията в местообитанията за целевите видове – възстановени са стари чешми; модифицирани са стари и изоставени сгради; оформени са естествени понижения в релефа; изработени са и са разпространени печатни и комуникационни материали; извършена е работа със заинтересовани страни, както и информационна кампания в медиите, насочена към заинтересованите страни; закупени са таблети с вградено образователно мобилно приложение; изпълнени са мерки за информация и комуникация.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца. Периодът му на изпълнение е 06.10.2020 – 31.12.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/