Сайтът е в процес на обновяване!

Най-големите села в общината вече са с подновена водопроводна мрежа

Най-големите села в общината вече са с подновена водопроводна мрежа

Приключиха строително-монтажните работи по реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена.  Проектът на община Свиленград се изпълнява по сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 26/07/2/0/00475 с Държавен фонд „Земеделие“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

По проекта беше реконструирана над 21 км вътрешна водопроводна мрежа на най-големите села в общината -  с. Капитан Андреево - 5 099 м, с. Левка - 3 847 м, с. Момково – 6 451 м и с. Студена – 6 402 м. С изпълнението на проекта се постигна максимално  предотвратяване на аварии на водопроводната мрежа и намаляване загубите на вода по разпределителната мрежа.

Всички строително-монтажни работи бяха изпълнени от „Райкомерс конструкшън” ЕАД, София.

Стойността на вложената инвестиция по проекта е 5 360 681,81 лв. без ДДС в т.ч СМР, строителен надзор, проектиране и авторски надзор, консултантски услуги. Стойността на строително-монтажните работи по проекта е 5 242 083,48 лв. без ДДС.