Сайтът е в процес на обновяване!

Нов проект за обгрижване на нуждаещи се възрастни и хора с увреждания ще изпълнява Община Свиленград

Нов проект за обгрижване на нуждаещи се възрастни и хора с увреждания ще изпълнява Община Свиленград

   

      Община Свиленград сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика за стартиране изпълнението на подаден проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002. Проектът е на стойност 345 955,88 лева. Срокът за изпълнение на дейностите е 15 месеца.

               Дейностите по проекта са:

         - Предоставяне на патронажна грижа, което включва: подбор и наемане на персонал от различни специалисти - домашни помощници, медицински специалист, социален работник за предоставяне на услугата патронажна грижа. Назначеният персонал ще предоставя почасови здравно-социални услуги и битови услуги до 2 часа на ден на всяко лице от целевата група за период от 12 месеца. За целта ще бъде осигурено гориво за наличните транспортни средства за обезпечаване на превоза на специалистите до и между домовете на потребителите. По проекта ще бъдат обгрижвани 53 лица с увреждания и възрастни хора, които са в невъзможност от самообслужване.

        - Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейност, което включва: осигуряване на подкрепа за адаптиране на социални услуги във връзка с разпространението на COVID-19. Предвижда се осигуряване на лични предпазни средства (маски, дезинфектанти, ръкавици, защитно облекла) за персонала, обслужващ потребителите, настанени в социални услуги на територията на Община Свиленград. Ще бъдат въведени мерки за дезинфекция в 5 сгради, в които се предоставят социални услуги. Ще бъдат осигурени тестове за установяване на коронавирус, в случай на необходимост. Ще бъде осигурена подкрепа за приспособяване на социалните услуги към възникналите вследствие на извънредната епидемична обстановка предизвикателства, като бъдат закупени 17 лаптопа с цел осигуряване на възможности за дигитална комуникация и консултация. В съответствие с указанията за предпазване от разпространение на COVID-19 ще бъдат закупени 2 броя таблети, измерващи температурата и наличието на предпазни маски. В социалните услуги са заети 78 души персонал, които полагат грижи за 127 настанени потребители. Предвижда се заплащане на извънреден труд за полагане на допълнителни грижи за потребителите.