Ново оборудване за противопожарни депа получи община Свиленград

Изображение 11369

Оборудване за шест противопожарни депа получи община Свиленград в рамките на дейностите по проект „Хабитат „Сакар”. Със специализираното оборудване ще разполагат доброволците, участващи в гасенето на пожари на територията на общината. Доставени са: гръбни пръскачки – 24 броя; кофи за вода – 60 броя; лопати – 60 броя; брадви – 18 броя; кирки -18 броя; тупалки – 90 броя; съдове за вода – 6 броя; моторни триони - 12 броя; мотики - 30 броя; съдове за питейна вода - 30 броя; железни гребла - 30 броя; моторни помпи - 6 броя; пожарни шлангове - 6 броя; електрически фенери - 30 броя; радиостанции - 30 броя; каски, специализирани ботуши, ръкавици и огнезащитни гащеризони за горско и полско пожарогасене по 18 броя; квадрикоптери за локализиране на пожари от въздуха, снабдени с термална камера – 6 броя.

Оборудването е доставено от водещия партньор по проекта Сдружение „Асоциация наука за природата” в рамките на дейността „Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни”. Дейностите по проекта целят намаляване на негативния ефект на идентифицирани заплахи по отношение на целевите видове в защитените зони от мрежата Натура 2000. Съгласно данните от Информационната система за Натура 2000 една от най-сериозните заплахи за застрашените видове и техните местообитания са пожарите.

Проектът „Хабитат „Сакар“ се изпълнява съгласно административен договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-147/06.10.2020 г. по процедура BG16M1OP002-3.028 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Свиленград Ареал-2”, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата”, а негов партньор е община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/