Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград откри компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

Община Свиленград откри компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев преряза лентата на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци за територията на общината. Официалната церемония се проведе на 17.09.2020 година. Събитието е организирано по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград”, съгласно Договор № BG16M1OP002-2.005-0010.  

В приветственото си слово арх. Карчев изрази благодарност към  институциите,  управлението на еврофондовете и колегите си в общината за добрата съвместна работа по проекта. Архиерейският наместник отец Константин отслужи ритуал по освещаване на новата придобивка. Гости на събитието бяха народният представител Никола Динков, Александър Сергеев – представител на Управляващия орган на ОПОС, заместник-областният управител на Хасково Митко Петров, кметът на община Харманли Мария Киркова, досегашният кмет на община Свиленград инж. Георги Манолов, заместник-кметът на община Любимец Илия Илиев, началникът на РСПБЗН комисар Ивелин Тонев, представителят на EVN Марио Маринов, директорът на Регионалното депо в Харманли Даниела Борисова, представители на фирмите изпълнители по проекта, представители на неправителствените организации „Зелени Балкани”, Лайънс клуб „Свилена”, Ротари акт, членове на Консултативния съвет за нулеви отпадъци, медии.

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „Отпадъци”. Бенефициент е община Свиленград.

Общата стойност на проекта е 3 564 395,85 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие 2 284 730,03 лева и национално съфинансиране 403 187,65 лева. Съфинансирането от бенефициента - Община Свиленград, е 876 478,38 лева.

Главна цел на изпълнението на проекта беше намаляване на количеството депонирани битови отпадъци от община Свиленград чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Проектните дейности включваха: изграждане на инсталация за компостиране,  закупуване и доставяне на машини и съоръжения към нея; изграждане на съпътстваща  инфраструктура; закупуване на транспортни средства и съдове за разделно събиране.

 Инсталацията за компостиране е с капацитет 3 000 тона годишно. Зелените и биоразградими отпадъци ще се обработват чрез аеробно компостиране за получаване на полезен продукт  - компост, който ще се ползва от жителите на общината като органичен тор в земеделието.  Тя ще обслужва всички населени места на територията на община Свиленград с население 22 500 души. Работата на инсталацията ще доведе до намаляване на общото количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли от 7 796 тона на година до 4 921 тона, а общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от 5 110,78 тона на година ще намалее до 3 325,63 тона.

С откриването на новия обект община Свиленград се нарежда сред първите общини в България, въвеждащи компостирането на биоотпадъци като нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците.