Община Свиленград първа в България стартира проект за управление на отпадъците съгласно принципа „плащаш, колкото изхвърляш”

Община Свиленград първа в България стартира проект за управление на отпадъците съгласно принципа „плащаш, колкото изхвърляш”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Свиленград започва изпълнението на първи за България демонстрационен проект за управление на битовите отпадъци съгласно принципа „плащаш, колкото изхвърляш” - PAYT (pay-as-you-throw). Проектът "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци", Договор № BG16M1OP002-2.009-0076, бе представен на начална пресконференция в голямата зала на администрацията. Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, приоритетна ос 2 „Отпадъци”.

Стойността на проекта е 391 142,17 лева, от които 332 470,84 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 58 671,33 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Продължителността му е 23 месеца.

Ръководителят на проекта инж. Иванка Димитрова запозна присъстващите с целите, дейностите и очакваните резултати.

Основната цел на проектното предложение е намаляване генерирането на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им. Това ще бъде постигнато чрез прилагане опита на други европейски държави за начина на калкулиране на такса битови отпадъци и въвеждане на принципа PAYT (pay-as-you-throw). Ще бъдат избрани пилотни райони на територията на общината, където ще се приложи първоначално този принцип и се видят резултатите от намаляването на количеството депонирани битови отпадъци. След това постепенно новият модел ще се мултиплицира в цялата община.

С въвеждането на принципа PAYT ще започне измерване на количеството на отпадъците. За изпълнението на тази дейност ще бъдат закупени кантари, четци и бордови компютри със софтуер, с които ще се оборудват сметосъбиращите машини. Ще се осигурят също и 500 броя транспондери и 40 броя ултразвукови сензори за измерване на обем. Целта е да се стимулира разделното събиране на обемисти и едрогабаритни отпадъци и отпадъци от опаковки. За популяризиране на резултатите ще се създаде софтуерна платформа за интелигентно сметосъбиране - онлайн информационен портал. Генерираната информация ще бъде достъпна и всеки, който желае, може да се регистрира и да наблюдава в детайли постигнатите резултати.

Ще се провеждат кампании за популяризиране на резултатите от демонстрационния проект, както и събития, насочени към предотвратяване образуването на битови отпадъци. Ще се изготви ръководство за въвеждане на принципа PAYT.

„Изключително сме доволни, че имаме възможност да реализираме този проект, въпреки че той е голямо предизвикателство. В момента няма друга община в България, която да претегля отпадъка, каза заместник-кметът Мария Костадинова на пресконференцията. Ние решихме да използваме възможностите на технологиите и да си помогнем при управлението на отпадъците. Надяваме се така да постигнем целите на общината за нулеви отпадъци в кратки срокове. Очакваме и финансов резултат. На тези наши съграждани, които откликнат и участват добросъвестно в разделното изхвърляне на отпадъци, ще покажем, че такса битови отпадъци може да намалее. Засега законодателството не е регламентирало как, но с решение на Общинския съвет можем да предвидим стимули за хората, участващи активно в този процес. Всички ние сме част от решението на един от най-големите проблеми в света – генерирането на отпадъци”, каза още заместник-кметът Костадинова.

https://www.livechatalternative.com/