Община Свиленград получи одобрение на проект „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за спорт“

Община Свиленград получи одобрение на проект „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за спорт“

 

Стадион „Колодрума“ и Спортната зала в Свиленград са сред 41 спортни сгради в България, които ще бъдат финансирани по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта е 2 096 566,21 с ДДС от които 1 999 999,59 с ДДС безвъзмездна финансова помощ и 96 566,62 с ДДС - съфинансиране от община Свиленград.

Проектните дейности включват: изпълнение на СМР на Стадион „Колодрума“, инженеринг на Спортната зала, авторски и строителен надзор на двата обекта, публичност и управление на проекта.

За стадиона ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи за въвеждане на енергийни мерки чрез монтиране на фотоволтаични панели и топлоизолиране на сградата.

За Спортната зала е предвидено изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително монтажни дейности за въвеждане на енергийни мерки, енергоспестяващо осветление и монтаж на фотоволтаични панели.

Съгласно предварително изготвените енергийни обследвания след изпълнението на енергийните мерки Стадиона и Спортната зала ще постигнат клас на енергопотребление „А".

Целта на проекта е повишаване на класа на електропотребление на сградите до клас "А", като сградата на Стадиона ще покрие критериите за сграда близка до нулево потребление на енергия, както и повишаване на годишните енергийни и финансови спестявания и намаляване на емисиите на СО2.

Очаква се през първия месец на 2024 г. да започне подготовка и сключване на Административни договори за БФП с одобрените бенефициенти.

https://www.livechatalternative.com/